Rift om de un­ge kvin­der på lan­det

BT - - NYHEDER -

FRA LAND TIL BY for en stund, for hun er blot mid­ler­ti­digt flyt­tet til­ba­ge til fora­el­dre­ne i Sna­ve på Vest­fyn fra Oden­se, hvor hun for få må­ne­der si­den blev fa­er­dig med sin to-åri­ge ud­dan­nel­se som ma­te­ri­a­list i en Ma­ta­s­for­ret­ning.

»Der er nok en ten­dens til, at dren­ge­ne bli­ver bo­en­de hjem­me i lidt la­en­ge­re tid. Det er må­ske me­re be­kvemt. Jeg ta­en­ker, at vi pi­ger nok har lidt nem­me­re ved at flyt­te og kla­re os selv,« si­ger hun.

Li­ge nu le­der Lou­i­se Wi­ch­mann Ras­mus­sen ef­ter et fast job, og når hun i det se­ne­ste par må­ne­der har bo­et hjem­me hos fa­mi­li­en, skyl­des det først og frem­mest, at hen­des nu tid­li­ge­re ud­le­jer plud­se­lig selv skul­le bru­ge lej­lig­he­den. Så hun var tvun­get til at fin­de no­get an­det.

»Jeg vil ger­ne flyt­te til­ba­ge til Oden­se. Jeg flyt­te­de jo og­så til by­en som 19-årig, og grun­den til, at jeg er til­ba­ge i Sna­ve li­ge nu, er, at jeg hav­de brug for en ba­se. Selv om jeg bo­e­de i ud­kan­ten af Oden­se, er det al­li­ge­vel let at kom­me rundt de­r­in­de, for­di bus­for­bin­del­ser­ne er go­de. Og det er jo et af de sto­re pro­ble­mer her­u­de: Bus­ser­ne kø­rer ik­ke ret tit, og ru­ter­ne da­ek­ker slet ik­ke det, man kan ha­ve be­hov for. Al­le­re­de da jeg gik i gym­na­si­et, var det na­er­mest et hel­dags­pro­jekt at kom­me frem og til­ba­ge mel­lem Sna­ve og Glams­b­jerg i bus, selv om der ik­ke er sa­er­lig langt,« si­ger Lou­i­se Wi­ch­mann Ras­mus­sen.

Hun og de øv­ri­ge 231 ind­byg­ge­re i Sna­ve kan sta­dig gla­e­de sig over, at den lil­le sko­le, som da­ek­ker år­gan­ge­ne til og med sjet­te klas­se, sta­dig er der. Lands­by­ens an­det ak­tiv er det gam­le for­sam­lings­hus, hvor der net­op i af­ten hol­des fa­el­les­spis­ning. Men el­lers er der ik­ke me­get til­ba­ge. In­gen køb­mand. In­gen Brugs. In­gen ba­ger. Sna­ve­fe­sten Nå jo – der er Sna­ve­fe­sten. Men det er kun én gang om året.

»Jeg kan godt for­stå, at folk flyt­ter her­fra. Rig­tig man­ge af mi­ne ja­ev­nal­dren­de er da og­så ta­get af sted, så der er ik­ke man­ge til­ba­ge. For un­ge hand­ler det jo me­get om ud­dan­nel­se og job, og det er der ik­ke me­get at få af her. Sam­ti­dig er trans­port­mu­lig­he­der­ne ik­ke go­de. Min for­ud­sa­et­ning for at flyt­te hjem har og­så va­e­ret, at jeg skul­le Jeg kan godt for­stå, at folk flyt­ter her­fra. Rig­tig man­ge af mi­ne ja­ev­nal­dren­de er da og­så ta­get af sted Lou­i­se Wi­ch­mann Ras­mus­sen ha­ve en bil. Det hav­de jeg ik­ke i Oden­se, men det er jeg nødt til her. Når man bor på lan­det, er man stavns­bun­det, hvis man ik­ke har eget trans­port­mid­del,« som hun si­ger.

Un­ge kvin­der i al­de­ren 1924 år er ik­ke de ene­ste, der er sta­dig stør­re rift om i land­di­strik­ter­ne rundt om i kon­ge­ri­get. Og­så kvin­der over 64 år må va­e­re i høj kurs uden for by­er­ne, for de ud­gør på lan­det nu kun 44 pro­cent af be­folk­nin­gen i den­ne grup­pe.

Ten­den­sen med at flyt­te til by­en – og at kvin­der­ne ge­ne­relt le­ver la­en­ge­re end ma­ends – ses og­så af, at i al­ders­grup­pen over 64 år ud­gør kvin­der nu 57 pro­cent mod ma­en­de­nes 43 pro­cent i by­er med fle­re end 100.000 ind­byg­ge­re.

Dan­marks sam­le­de be­folk­ning be­står i øv­rigt nu af 5,7 mil­li­o­ner men­ne­sker. Det er 50.000 fle­re end for et år si­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.