Lukas Gra­ham skal va­e­re far

BT - - NYHEDER -

Den sto­re dan­ske po­p­stjer­ne, der i øje­blik­ket fejrer tri­um­fer på den ame­ri­kan­ske hit­lis­te med bå­de al­bum og ver­dens­hit­tet ’7 years’, skal va­e­re far. Det skri­ver Po­li­ti­ken. »Jeg er sim­pelt­hen så glad. Til sep­tem­ber kom­mer der en lil­le guld­klump til ver­den, og vi gla­e­der os helt ut­ro­ligt me­get,« si­ger Lukas Gra­ham til Po­li­ti­ken.

Rol­len som far betyder, at Lukas Gra­ham og ban­det må sa­et­te mu­sik­ken på pau­se for en stund i ef­ter­å­ret, hvor ban­det ik­ke kom­mer til at tur­ne­re.

Til Po­li­ti­ken forta­el­ler han, at ’da skal det hand­le om fa­mi­li­en’.

Søn­dag af­ten dansk tid hav­ne­de ban­dets se­ne­ste al­bum på en trej­de­plads på den ame­ri­kan­ske al­bum­li­ste Bil­l­bo­ard 200 – kun over­gå­et af ver­dens­stjer­nen Kay­ne West, der lig­ger nr. 1., og Chris Staple­ton på an­den­plad­sen – og skrev der­med dansk mu­sik­hi­sto­rie, da det er før­ste gang, at et dansk navn er krav­let op i Top 5 i USA.

Lukas Gra­ham For­cham­mer har char­met sig vej gen­nem USA ved at del­ta­ge i fle­re sto­re ra­dio- og tv-show. Hi­sto­ri­er­ne om hans op­va­ekst på Chri­sti­a­nia, hans fars tid­li­ge død, og op­lys­nin­gen om, at han blev født på en so­fa i frista­den, har ta­get ame­ri­ka­ner­ne med storm.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.