En hjem­løs di­va

BT - - KULTUR -

FILM

'La­dy in the Van' Dra­ma/ko­me­die **** **

am­bi­va­lent. Der­for har han sva­ert ved at sa­et­te gra­en­ser for den skrap­pe og utak­nem­me­li­ge tos­se, der bre­der sig me­re og me­re på hans ma­tri­kel.

Miss Sherp­herd er godt nok lan­det på sam­fun­dets ab­so­lut­te bund, men hun er sta­dig en stolt og ka­ris­ma­tisk kvin­de, der for­mår at ma­ni­p­u­le­re med sine om­gi­vel­ser.

Mag­gie Smith spil­ler hen­de med sam­me be­fri­en­de sar­kas­me, som ken­de­teg­ner gre­vin­den Vi­o­let Crawley i ’Down­ton Ab­bey’, og som man og­så fin­der en snert af i hen­des for­tolk­ning af Pro­fes­sor McGo­na­gall i ’Har­ry Pot­ter’-fil­me­ne. På al­le må­der en fin, lil­le film Stort, stort sku­e­spil i en fint for­talt og ef­terta­enk­som hi­sto­rie, der dri­ves frem af et lil­le myste­ri­um: hvemvar-Miss-Sher­perd-før hun end­te på ga­den som hjem­løs gal­ning?

Se, dét må man en tur i bif­fen for at fin­de ud af!

Alex Jen­nings er i øv­rigt og­så frem­ra­gen­de i rol­len som Alan Ben­nett, og sce­ner­ne, hvor den va­ge Ben­nett dis­ku­te­rer med sit skrap­pe al­ter ego, er godt løst. På al­le må­der en fin, lil­le film, selv­om den un­der­ti­den fø­les li­i­i­idt lang. Men når man har vaen­net sig til tem­po­et, så er det fak­tisk umå­de­lig rart med en film, der gi­ver sig tid til at fol­de sin hi­sto­rie ud.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.