Ver­dens­stjer­nen, der ha­en­ger sit tøj til tør­re

BT - - NAVNE -

75 ÅR I DAG Hun er født i det bri­ti­ske ko­lo­ni­ri­ges af­tenstund, på en te­plan­ta­ge i In­di­en, og hun er født den­gang, bri­tisk fil­min­du­stri sta­dig kun­ne stå på egne ben. Julie Chri­stie har en magisk ud­strå­ling, der har vist sig at va­e­re lang­tids­hold­bar. Sam­ti­dig har hun for­må­et at va­el­ge sine film med om­hu, så hen­des kar­ri­e­re na­e­sten kun be­står af kva­li­tets­film.

Chri­stie blev ud­dan­net i Eng­land, hvor­til hun flyt­te­de ret tid­ligt. Hun var til­sy­ne­la­den­de ik­ke no­get nemt barn, for hun blev smidt ud af to sko­ler. Men en sko­le­gang fik hun, og som te­e­na­ger gik hun på Wycom­be Court School, hvor hun spil­le­de med i et Shaw-sku­e­spil. Se­ne­re gik hun på Cen­tral School of Spe­ech and Dra­ma i Lon­don.

Sku­e­spil­kar­ri­e­ren kom tid­ligt på skin­ner. Hun blev al­le­re­de pro­fes­sio­nel i 1957, da hun var med i BBC­se­ri­en ’A for An­dro­me­da’. I 1961 var hun ta­et på at bli­ve Bond-pi­ge i ’Dr. No’, men pro­du­ce­ren Al­bert R. Broc­co­li men­te ik­ke, at hun var helt eg­net til rol­len. Modt­og en Oscar for ’Dar­ling’ Gen­nem­brud­det på film kom med Jo­hn Sch­lesin­gers ’Bil­ly løg­ne­ren’ i 1963, og blot to år se­ne­re fik hun en Oscar for sin rol­le i sam­me in­struk­tørs ’Dar­ling’, hvor hun spil­le­de rol­len som mo­del­len med en an­lø­ben moral. Der var fle­re film ind imel­lem, men ver­dens­be­røm­mel­sen kom med rol­len som el­ske­rin­den, La­ra i ’Dr. Zi­va­go’, der na­er­mest kom til at stå som et monu­ment i fil­min­du­stri­en. Den er sta­dig den ot­ten­de mest ind­tje­nen­de film, hvis man ta­ger høj­de for in­f­la­tion.

Det var og­så i de år, hun med­vir­ke­de i Fran­cois Truf­fauts frem­tids­film ’Fa­hren­heit 451’, Jo­hn Sch­lesin­gers

• 1. ’Fjer­nt fra ver­dens vrim­mel’, ’Pe­tulia’ med Ge­or­ge C. Scott, Ro­bert Alt­mans ut­ra­di­tio­nel­le western ’McCa­be & Mrs. Mil­ler’, der på dansk hed­der ’Ve­stens syn­di­ge par’, Jo­seph Lo­seys fi­lo­so­fi­ske ’Sen­de­bu­det’ og en­de­lig Ni­co­las Ro­egs ’Rødt

4. chok’, hvor ar­ki­tek­ten Baxter (Do­nald Sut­her­land) og hans ko­ne (Julie Chri­stie) mi­ster de­res dat­ter ved en druk­neu­lyk­ke, og det kuld­ka­ster de­res liv.

På en ar­bejds­rej­se til Ve­ne­dig op­da­ger Baxter, at han er ble­vet synsk. ’Rødt chok’ er en in­tel­li­gent psy­ko­lo­gisk gy­ser. Blandt War­ren Be­at­tys kvin­der I bå­de ’Ve­stens syn­di­ge par’ og ’Sham­poo’ fra 1975 spil­le­de hun sam­men med War­ren Be­at­ty, og de to hav­de et syv år langt for­hold, hvor Chri­stie sat­te kar­ri­e­ren på pau­se.

Un­der­vejs sag­de hun nej til fle­re rol­ler, bl.a. i ’Ro­se­marys ba­by’, ’Chin­a­town’ og ’The God­fat­her’. Hun var sim­pelt­hen ble­vet tra­et af Hol­lywood og film­by­ens må­de at snif­fe og over­for­bru­ge på. Selv ha­der hun at over­for­bru­ge – må­ske som en føl­ge af op­va­ek­sten i et knapt sam­fund ef­ter kri­gen, har hun se­ne­re for­talt. Ek­sem­pel­vis sag­de hun til den bri­ti­ske avis Express, at mens al­le an­dre i Hol­lywood brug­te tør­re­tum­b­le­re, så ha­eng­te hun sta­dig sit va­ske­tøj ud til tør­re, for­di det ik­ke ko­ste­de ener­gi. Hun kom dog til­ba­ge til la­er­re­det som dron­ning Ger­tr­ud i Ken­neth Bra­nag­hs am­bi­tiø­se fil­ma­ti­se­ring af ’Ham­let’ i 1996 og spil­le­de over­for Ni­ck Nol­te i ae­g­te­skabs­dra­ma­et ’Af­terg­low’. Magisk på la­er­re­det Det er og­så ble­vet til rol­ler i ’Har­ry Pot­ter og fan­gen fra Azka­ban’, ’Troy’ m.fl. Des­u­den lod hun sig over­ta­le til at spil­le ho­ved­rol­len i sku­e­spil­le­ren og in­struk­tø­ren Sa­rah Pol­leys ’Away from Her’, der hand­ler om ka­er­lig­he­den til en alzhei­mer-ramt kvin­de. Sa­rah Pol­ley hav­de skre­vet ma­nuskrip­tet med Julie Chri­stie for øje, men måt­te be­storme hen­de fle­re gan­ge for at få hen­de til at si­ge ja.

»Jeg kan ik­ke fo­re­stil­le mig an­dre i rol­len. Hun har en magisk, flyg­tig kva­li­tet over sig. Det ene øje­blik er hun til­ste­de­va­e­ren­de og nys­ger­rig og helt ut­ro­lig til din rå­dig­hed, det na­e­ste øje­blik er hun for­s­vun­det, og så er hun til­ba­ge og til ste­de igen. Det er det, der gør hen­de så magisk på la­er­re­det, og jeg ken­der ik­ke an­dre, der har den egen­skab. Og den var nød­ven­dig for den her rol­le,« for­tal­te Sa­rah Pol­ley til Ber­ling­s­ke.

Si­den 1979 har hun va­e­ret sam­men med jour­na­li­sten Dun­can Camp­bell. Ved si­den af sku­e­spil­ler­li­vet har hun i en år­ra­ek­ke va­e­ret ak­tiv in­den­for dy­re­be­skyt­tel­se og po­li­tik.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.