VELKOMMEN TIL VIRKELIGHEDEN

BT - - SPORTEN -

HVER­DAG ka­rat bli­ver na­evnt, og år­sa­gen er gan­ske sim­pel. Øko­no­mi­en er fort­sat blodrød. Ale­ne i det før­ste kvar­tal af 2016 har Brønd­by mi­stet 20 mio.- kr., og den blød­ning skal stop­pes. Brønd­by skal sa­et­te ta­e­ring ef­ter na­e­ring. Vi be­fin­der os ik­ke li­ge nu på et ni­veau, hvor vi kan til­la­de os at ra­ek­ke ud ef­ter mester­ska­bet og nå hur­ti­ge­re frem til må­let, end ta­len­t­ud­vik­lin­gen og per­so­nale­ud­vik­lin­gen kun­ne hol­de til.«

I ste­det for de hid­ti­di­ge me­re of­fen­si­ve pla­ner har Brønd­bys le­del­se

VEJ­EN FREM for­mu­le­ret en stra­te­gi, hvor man i de fi­re kom­men­de år blot har som målsa­et­ning at kom­me i mester­skabs­slut­spil­let og bud­get­te­rer med en fem­te­plads. Regn­ska­bet skal gå i nul i 2019 og ga­el­den re­du­ce­res. Her­fra skru­er man en smu­le op og går ef­ter eu­ro­pa­ei­sk del­ta­gel­se, tro­va­er­dig­he­den skal va­e­re høj og øko­no­mi­en skal fort­sat va­e­re i ba­lan­ce. Fa­er­re pen­ge Stra­te­gi­en betyder, at man i den sport­s­li­ge sek­tor skal le­ve­re re­sul­ta­ter for mar­kant fa­er­re pen­ge end hidtil, men selv om arm­be­va­e­gel­ser­ne på pa­pi­ret er min­dre, na­eg­ter bå­de Tro­els Bech og Jes­per Jør­gen­sen, at Brønd­by sla­ek­ker på am­bi­tio­ner­ne. Beg­ge hen­vi­ser til, at tre af de se­ne­ste fi­re sa­e­so­ners mester­ska­ber er ble­vet vun­det af hold med min­dre bud­get­ter.

»Selv om vi re­du­ce­rer vo­res bud­get, har vi sta­dig re­la­tivt man­ge pen­ge at gø­re godt med. Hvis jeg kun­ne skrue ti­den frem til 2019, er jeg ret sikker på, at vi sta­dig vil ha­ve det tred­je stør­ste sport­s­li­ge bud­get, og det, sy­nes jeg, er et godt fun­da­ment at kon­kur­re­re ud fra – og­så om de al­ler­bed­ste plad­ser,« si­ger Jes­per Jør­gen­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.