Vå­ben­kapløb

BT - - SPORTEN -

OPRUSTNING

SUPERLIGAEN HAR FRA DEN KOM­MEN­DE SAESON 14 HOLD.

Ef­ter 26 run­der, hvor hol­de­ne har spil­let mod hin­an­den ude og hjem­me, split­tes hol­de­ne op. De seks øver­st­pla­ce­re­de går vi­de­re til et slut­spil om mester­ska­bet, mens num­mer 7 til 14 spil­ler nedryk­nings­spil.

GDe øver­ste seks ka­em­per om mester­ska­bet og de eu­ro­pa­ei­ske plad­ser. Det er dog mu­ligt for vin­de­ren af nedryk­nings­spil­let at nå Eu­ro­pa. Det kra­e­ver en sejr i en play­off-run­de over num­mer tre fra mester­skabs­spil­let.

Gtrup. Det er der in­gen tvivl om. Slut­spil­let er vo­res mål, for det er dér, det bli­ver su­perin­ter­es­sant. Det bli­ver dér, al­le de go­de kam­pe er, og sam­ti­dig bli­ver det ste­det at hen­te de ek­stra­or­di­na­e­re ind­ta­eg­ter,« si­ger sport­s­che­fen i den kronjy­ske klub. En­kel­te er be­gyndt Mens Ran­ders hi­ver teg­ne­bo­gen frem til som­mer, har den va­e­ret frem­me i Es­b­jerg i fle­re må­ne­der. Her har man si­den sid­ste som­mer for­be­redt sig på den in­da­ed­te kamp om slut­spils­plad­ser­ne i den kom­men­de saeson.

»Vi har va­e­ret for­be­redt på, at det skul­le kom­me, si­den det blev be­slut­tet. Så da vi i ef­ter­å­ret in­ve­ste­re­de i nye spil­le­re, var det og­så for at gø­re os klar fra til som­mer. Vi har in­ve­ste­ret i respekt for, at vi ger­ne vil med fra start af i na­e­ste saeson. Og­så i top seks,« si­ger Es­b­jerg-di­rek­tør Sø­ren Poul­sen.

Og med fra start skal man va­e­re, un­der­stre­ger Poul­sen. Sat­ses der ik­ke, kan det ko­ste dyrt.

»Det vil va­e­re ek­stremt vig­tigt at kom­me med på to­get fra start. Går vi ud fra, at alt an­det for­bli­ver, som det er, er jeg sikker på, at det me­re og me­re vil va­e­re de sam­me seks hold, der spil­ler slut­spil­let, hvis man kig­ger hen over de na­e­ste ti år. Slut­spils­hol­de­ne vil bli­ve fodret, og de klub­ber vil over tid bli­ve ri­ge­re end de an­dre, for­di de har en nem­me­re vej til ind­ta­eg­ter og ud i Eu­ro­pa,« fast­slår Es­b­jerg-di­rek­tø­ren.

Kam­pen om top seks-pla­ce­rin­ger­ne kom­mer ef­ter alt at døm­me til at in­klu­de­re man­ge klub­ber og­så i de kom­men­de år. Net­op nu – hvor sa­e­so­nen går på ha­eld – er der kun ti po­int fra Su­per­liga­ens num­mer tre til num­mer ni.

DEN NYE TURNERINGSSTRUKTUR Vi kom­mer til at op­ru­ste i vo­res trup. Det er der in­gen tvivl om Ole Ni­el­sen, sport­s­chef i Ran­ders FC

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.