Peps sid­ste chan­ce

BT - - SPORTEN -

Mål:

1-0 Ji­me­nez (27.), 1-1 Vi­dal (38.), 1-2 Mül­ler (52.), 2-2 Ta­li­sca (77.) Bay­ern

bød og­så på no­get så sja­el­dent som et må­l­mands­drop af Ma­nu­el Neu­er.

Lidt som i den før­ste kamp på Al­li­anz Are­na star­te­de Bay­ern Mün­chen kam­pen med at do­mi­ne­re, dog med fle­re mu­lig­he­der til po­rtu­gi­ser­ne. Så­le­des nå­e­de Ben­fi­ca da og­så at kom­me for­an på et ho­ved­støds­mål af Ji­me­nez.

Me­xi­ca­ne­ren kun­ne he­a­de bol­den ind i et tomt mål, da Ma­nu­el Neu­er var kom­met helt ska­evt ud til ind­la­eg­get og der­for måt­te se flag­ren­de til på Ji­me­nez’ ho­ved­stød.

Selv­om Ar­tu­ro Vi­dal 10 mi­nut­ter ef­ter kun­ne ud­lig­ne til 1-1 og der­med na­e­sten sik­re Bay­erns avan­ce­ment, nå­e­de Ben­fi­ca i mel­lem­ti­den at brin­ge Bay­ern­de­fen­si­ven i uba­lan­ce fle­re gan­ge. Hav­de det ik­ke va­e­ret for en sløv af­slut­ning, var Ben­fi­ca og­så kom­met på 2-0. Alt el­ler in­tet I an­den halv­leg fik Tho­mas Mül­ler gjort det til 2-1, in­den An­der­son Ta­li­sca gjor­de det til kam­pens re­sul­tat 2-2 på et frem­ra­gen­de fris­parks­mål. Det re­sul­tat var nok til at brin­ge Bay­ern Mün­chen vi­de­re til Cham­pions Le­agu­es se­mi­fi­na­ler.

I Bay­ern Mün­chen er det kun tro­fa­e­er, der ta­el­ler, og Cham­pions Le­ague-tro­fa­e­et er det ul­ti­ma­ti­ve mål for Pep Gu­ar­di­o­la i den­ne saeson. Selv­om Bun­des­liga­en og den ty­ske po­kal skul­le kom­me i hus, vil Gu­ar­di­o­la for al­tid va­e­re ham, der ik­ke vandt Cham­pions Le­ague med et af de bed­ste hold i klub­bens hi­sto­rie. Hvis alt­så ik­ke Bay­ern Mün­chen bli­ver hol­det, der løf­ter tro­fa­e­et med de sto­re ører 28. maj i Mila­no.

På tirs­dag ven­ter Wer­der Bre­men i se­mi­fi­na­len i den ty­ske po­kal­tur­ne­ring, så de tre tro­fa­e­er er sta­dig­va­ek en mu­lig­hed for Gu­ar­di­o­las Bay­ern Mün­chen, in­den Car­lo An­ce­lot­ti over­ta­ger sydty­sker­ne na­e­ste saeson.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.