PÅ PI­NE­BA­EN­KEN

BT - - SPORTEN -

GORDISK KNUDE Når kug­ler­ne med nav­ne­ne på del­ta­ger­ne i den olym­pi­ske fod­bold­t­ur­ne­ring i dag ras­ler i bow­len på Bra­si­li­ens le­gen­da­ri­ske na­tio­nalsta­dion, Ma­ra­ca­na, bli­ver det en til­tra­engt mu­lig­hed for U21-land­stra­e­ner Ni­els Fre­de­rik­sen (fo­to) til en­de­lig at få lidt klar­hed i sit job. Lod­tra­ek­nin­gen af­gør, hvem Dan­mark skal mø­de, når det i au­gust går løs i Rio de Ja­neiro, og der­med kan Ni­els Fre­de­rik­sen i det mind­ste gå i gang med at for­be­re­de sig på mod­stan­der­ne.

I al­le an­dre hen­se­en­der bli­ver han der­i­mod holdt på pi­ne­ba­en­ken. 16. juli skal han ind­gi­ve sin OL-trup, men selv om der kun er tre må­ne­der til, har han sta­dig in­gen idé om, hvil­ke spil­le­re han må gø­re brug af.

Si­den det ef­ter U21-EM sid­ste år stod klart, at Dan­mark skul­le til OL, har DBU va­e­ret i di­a­log med klub­ber­ne om at få fri­gi­vet lan­dets bed­ste spil­le­re un­der 23, men den gor­di­ske knude er end­nu ik­ke løst.

»Der er in­gen af­kla­ring. Di­a­lo­gen er po­si­tiv og kon­struk­tiv, og det er det ene­ste, jeg kan si­ge om det li­ge nu,« ly­der det fra Ni­els Fre­de­rik­sen.

Iføl­ge BTs kil­der ar­bej­des der li­ge nu på en kol­lek­tiv af­ta­le, hvor klub­ber­ne op­sa­et­ter nog­le reg­ler for, hvor man­ge fra den hjem­li­ge liga og de en­kel­te hold, som Ni­els Fre­de­rik­sen må ud­ta­ge.

Pro­ble­met er, at OL-tur­ne­rin­gen lø­ber fra 3. til 20. au­gust, og til den tid er bå­de Superligaen og kva­li­fi­ka­tio­nen til Cham­pions Le­ague og Eu­ro­pa Le­ague i fuld gang. Der­for er klub­ber­ne ik­ke me­get for at skul­le und­va­e­re sine pro­fi­ler, og da OL­tur­ne­rin­gen ik­ke er en del af det in­ter­na­tio­na­le fod­bold­for­bund, FIFAs, of­fi­ci­el­le kampka­len­der, er de ik­ke for­plig­tet til at sen­de sine spil­le­re af sted.

Sto­re na­tio­ner som Tys­kland har på grund af OL ryk­ket sin tur­ne­rings­start, og der­for er Ni­els Fre­de­rik­sen si­de­lø­ben­de med for­hand­lin­ger­ne

LODTRAEKNING KLOK­KEN 15.30 dansk tid bli­ver der truk­ket lod til den op­lym­pi­ske OL-tur­ne­ring. Se­ed­nin­ger­ne er la­vet ud fra hol­de­nes pra­e­sta­tio­ner ved de se­ne­ste OL, og der­for er Dan­mark i det ne­der­ste lag sam­men med blandt an­det Tys­kland.

Dan­mark be­hø­ver dog ik­ke fryg­te at skul­le mø­de ek­sem­pel­vis de sven­ske eu­ro­pa­me­stre, for i ud­gangs­punk­tet kan lan­de fra sam­me kon­ti­nent ik­ke bli­ve par­ret i grup­pe­spil­let. med d e dan­ske klub­ber i ta­et kon­takt med de uden­land­ske klub­ber, der har dan­ske spil­le­be­ret­ti­ge­de spil­le­re.

Men og­så her bli­ver land­stra­e­ne­ren holdt hen:

»Klub­ber­ne ken­der ik­ke de­res au­gust­pro­gram, før de ved, hvor de en­der hen­ne i tur­ne­rin­gen. Der­for er det sva­ert li­ge nu at la­ve en­de­li­ge af­ta­ler, men vi prø­ver selv­føl­ge­lig, så snart de uden­land­ske klub­ber har en af­kla­ring,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen. Pus­le­spil Han na­ev­ner sin po­ten­ti­el­le for­svars­styr­mand, An­dreas Chri­sten­sen, som ek­sem­pel. Chri­sten­sen spil­ler til dag­lig i ty­ske Borus­sia Mün­chenGlad­bach, der i øje­blik­ket ka­em­per om eu­ro­pa­ei­ske plad­ser i top­pen af Bun­des­liga­en.

»Glad­bach lig­ger li­ge nu num­mer 5, men de må helst ik­ke slut­te som num­mer 4 el­ler 6, for hvis de gør det, skal de ud og spil­le kva­li­fi­ka­tion til en­ten Cham­pions Le­ague el­ler Eu­ro­pa Le­ague, og kval­tur­ne­rin­gen lig­ger jo li­ge midt i OL,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen.

Et an­det ek­sem­pel er Yus­suf Poul­sen. Han lig­ger li­ge nu til op­ryk­ning fra 2. bun­des­liga med sit hold Leipzig, men skul­le den op­ryk­ning kik­se, vil en even­tu­el del­ta­gel­se ved OL be­ty­de, at hans ar­bejds­gi­ver vil mang­le ham i op mod fi­re tur­ne­rings­kam­pe.

»Det tror jeg 100 pro­cent, at jeg ik­ke vil­le få lov til,« har han tid­li­ge­re sagt til BT.

Iføl­ge OL-reg­ler­ne skal al­le spil­le­re i ud­gangs­punk­tet va­e­re un­der 23 år. Land­stra­e­ner­ne kan dog kry­dre de­res trup­per med tre ae­l­dre spil­ler, men og­så her vol­der usik­ker­he­den Ni­els Fre­de­rik­sen pro­ble­mer. Før det øv­ri­ge mand­skab er på plads, gi­ver det nem­lig ik­ke me­ning at la­ve af­ta­ler med de ru­ti­ne­re­de kra­ef­ter.

»Jeg har selv­føl­ge­lig no­gen i tan­ker­ne, men det af­ha­en­ger af, hvem de øv­ri­ge spil­le­re bli­ver. Der er 11 po­si­tio­ner på ba­nen, som skal be­sa­et­tes, så det er et pus­le­spil. Så li­ge nu ved jeg ik­ke, hvem jeg skal gå ef­ter,« si­ger han.

DRØMMEPULJE JAPAN IRAK FIJI DAN­MARK

MARERIDTSPULJE BRASILIEN NIGERIA SYD­AFRI­KA DAN­MARK

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.