Bla­e­ser Ke­vin frem

BT - - SPORTEN -

HJA­ELP hen på ef­ter­mid­da­gen før en ind­kom­men­de kold­front. Og det er der­med mu­ligt, at vej­ret vil gi­ve nog­le sva­e­re be­tin­gel­ser un­der kva­li­fi­ka­tio­nen. Tem­pe­ra­tu­ren vil nå 24 gra­der, før køli­ge­re luft be­va­e­ger sig ind over by­en,« for­ud­ser me­tro­lo­ger­ne hos UBIMET. Ke­vin er god til hur­tigt at fin­de bi­lens gra­en­se uden at la­ve for sto­re fejl. Gra­en­sen er vir­ke­lig hår­fin i regn­vejr, og der skal ik­ke me­get til, før du kø­rer over ev­ne 9-10 dansk tid, red.), ri­si­ke­rer Ke­vin Magnus­sen og co. at kø­re li­ge ud i uvej­ret, når kam­pen om start­po­si­tio­ner­ne spid­ser til. Kø­re­rens ev­ner bli­ver te­stet År­sa­gen til, at regn­vej­ret må­ske kan hja­el­pe Ke­vin Magus­sen, er, at hans Re­nault på for­hånd vur­de­res til at få pro­ble­mer på ba­nens man­ge lan­ge stra­ek­nin­ger i Shang­hai.

Godt nok vil Ke­vin Magnus­sen sta­dig mang­le he­ste­kra­ef­ter, men i glat fø­re er me­re over­ladt til bi­lens ae­ro­dy­na­mik og kø­re­rens ev­ner bag rat­tet. Og her vil det sid­ste va­e­re til dan­ske­rens for­del.

Det vur­de­rer Ke­vin Magnus­sens tid­li­ge­re rå­d­gi­ver, den pro­fes­sio­nel­le ra­cer­kø­rer, Ron­nie Bre­mer.

»Jeg tror godt, at Ke­vin kan kom­me i Q3 i regn­vejr. Så star­ter han al­le­re­de frem­me i fel­tet, og det er en stor for­del. Det er nem­me­re at hol­de sig derop­pe, og det har net­op va­e­ret hans ulem­pe i de to før­ste løb, hvor det er sva­ert at kom­me for­bi folk i fel­tet,« si­ger Ron­nie Bre­mer til BT.

Ke­vin Magnus­sens har sam­ti­dig ry for at va­e­re god i regn­vejr, og det vil utvivl­s­omt be­kom­me ham godt, hvis reg­nen kan la­ve rod i fel­tets in­ter­ne hie­rar­ki og der­med gi­ve ham en bed­re start­po­si­tion i sel­ve lø­bet.

»Ke­vin er god til hur­tigt at fin­de bi­lens gra­en­se uden at la­ve for sto­re fejl. Gra­en­sen er vir­ke­lig hår­fin i regn­vejr, og der skal ik­ke me­get til, før du kø­rer over ev­ne,« si­ger Ron­nie Bre­mer fortrøst­nings­fuldt.

Han un­der­stre­ger dog, at man ik­ke skal for­ven­te, at vej­ret bli­ver en ka­em­pe for­del for Ke­vin Magnus­sen, hvor det pri­ma­ert bli­ver kam­pe­ne midt i fel­tet, som kan tip­pe til dan­ske­rens si­de. I front vil det fort­sat va­e­re Mer­ce­des, der vil do­mi­ne­re.

Søn­dag skul­le det dog kla­re op og bli­ve høj sol, når Ki­nas Grand Prix af­vik­les.

Ke­vin Magnus­sen er an­kom­met til Ki­na, hvor han i går ud­før­te for­skel­ligt kom­merci­elt ar­bej­de for Re­nault, in­den tra­e­nin­gen be­gyn­der i mor­gen.

Vej­r­ud­sig­ten for lør­dag

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.