BT FLYT­TER TIL LEICESTER

BT - - SPORTEN -

GULDJAGT

Men det er ri­me­ligt at an­fø­re, at in­tet af det har va­e­ret me­re cho­ke­ren­de, end det vil va­e­re, hvis Leicester gør sin kampag­ne mod det en­gel­ske mester­skab suc­ces­fuldt fa­er­dig i den­ne saeson.

I en liga, hvor de stør­ste klub­ber har så enorm en øko­no­mi, som det er til­fa­el­det i Eng­land, vil det va­e­re en re­gu­la­er sen­sa­tion at se en mi­ni­put som Leicester lø­be med mester­ska­bet.

Det har va­e­ret en god hi­sto­rie la­en­ge. Det er det sta­dig, og den vil BT selv­føl­ge­lig va­e­re helt ta­et på.

Der­for flyt­ter jour­na­list på BT Sporten Farzam Abol­hos­se­i­ni sin til­va­e­rel­se til den mid­ten­gel­ske by for at forta­el­le om li­vet om­kring sen­sa­tions­klub­ben med dan­ske Kas­per Sch­mei­chel på hol­det.

Fra Leicester vil han de kom­men­de uger forta­el­le hi­sto­ri­er om li­vet i klub­ben, som for et år si­den var ta­et på at ryk­ke ud af Pre­mi­er Le­ague, men som i år alt­så er i gang med at sny­de al­le de sto­re i kam­pen om at vin­de en af ver­dens hår­de­ste liga­er. Li­vet i ver­dens stør­ste liga Farzam Abol­hos­se­i­ni vil i sine repor­ta­ger fra Eng­land ik­ke kun ha­ve Leicester for øje. Der bli­ver og­så fo­kus på den ty­de­lig­ste ud­for­drer i kam­pen om mester­ska­bet, Tot­ten­ham, der har Sch­mei­chels lands­holdskam­me­rat Chri­sti­an Erik­sen i en helt cen­tral rol­le.

Men det er og­så vo­res mis­sion at kom­me rundt i Eng­land og forta­el­le an­dre fa­sci­ne­ren­de hi­sto­ri­er om li­vet i ver­dens stør­ste fod­bold­liga.

Vi gla­e­der os til at brin­ge al­le hi­sto­ri­er­ne til BTs la­e­se­re, og man kan føl­ge med på al­le vo­res plat­for­me. Der vil va­e­re nyt fra mester­skabs­kam­pen i Eng­land bå­de i BTs prin­ta­vis, på vo­res hjem­mesi­de, bt.dk, og på BT Spor­tens Fa­ce­book-si­de.

I kan la­e­se med før­ste gang i slut­nin­gen af den­ne uge, hvor vi er på plads i Leicester før hol­dets hjem­me­kamp mod West Ham.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.