Be­vi­ser blev først sik­ret ef­ter 12 ti­mer

Con­tai­ne­re med mu­li­ge be­vi­ser i drabs­sag stod en hel dag uden op­syn og frit til­ga­en­ge­ligt for al­le

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Po­ten­ti­elt af­gø­ren­de be­vi­ser i en drabs­sag fra sy­ge­hu­set i Ny­kø­bing Fal­ster fik en hel dag lov at va­e­re uden op­syn og frit til­ga­en­ge­li­ge for en­hver.

Det for­tal­te to po­r­tø­rer i går i et rets­mø­de i Ny­kø­bing Fal­ster, hvor en 31-årig sy­geple­jer­ske er til­talt for tre drab og et drabs­for­søg. Hun na­eg­ter sig skyl­dig.

Iføl­ge ankla­gen skal to af dra­be­ne samt drabs­for­sø­get ha­ve fun­det sted i lø­bet af en en­kelt nat­te­vagt fra 28. fe­bru­ar til 1. marts 2015.

Tid­ligt om mor­ge­nen blev po­li­ti­et alar­me­ret. Men i før­ste om­gang nø­je­des man med at flyt­te af­faldscon­tai­ne­re med de mu­li­ge be­vi­ser til en åben kon­to­raf­de­ling, der den på­ga­el­den­de søn­dag lå ulåst og tem­me­lig øde hen.

»Går man hen mod dø­ren, så går dø­ren op,« for­kla­re­de en af po­r­tø­rer­ne om af­de­lin­gen. Sprøjte med me­di­cin En an­den po­r­tør for­tal­te, at han først om af­te­nen blev bedt om at sik­re det dy­re­ba­re skrald i et af­låst rum.

»Jeg bli­ver til­kaldt for at rul­le no­get af­fald over til et luk­ket rum.

Det har va­e­ret ved 18-19-ti­den. Det er et lil­le kø­le­rum, vi har, hvor vi el­lers kan la­eg­ge dø­de pa­tien­ter ind, for­tal­te vid­net.

I bun­ken af skrald me­ner an­kla­ge­myn­dig­he­den at ha­ve fun­det ’ger­nings­våb­net’ i form af en brugt sprøjte. I sprøjten har man fun­det en blan­ding af de tre stof­fer, som na­er hav­de ta­get li­vet af en 73-årig pa­tient.

Fag­folk har for­kla­ret, at man al­drig blan­der me­di­ka­men­ter i sam­me sprøjte, hvor­for fun­det af tre stof­fer i sam­me sprøjte er højst us­a­ed­van­ligt. Dø­de af over­do­sis Iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den har den til­tal­te gi­vet si­ne of­re en over­do­sis af mor­fin og di­a­ze­pam - bed­re kendt som Ste­so­lid. I for­bin­del­se med drabs­for­sø­get på den 73-åri­ge op­t­rå­d­te og­så et tred­je pra­e­pa­rat, Cord­a­ro­ne.

I tors­da­gens rets­mø­de vid­ne­de en spe­ci­al­la­e­ge i rets­me­di­cin og pa­to­lo­gisk me­di­cin om to af døds­fal­de­ne. Bå­de hvad an­går den 66-åri­ge Vig­go Holm Pe­ter­sen og den 86-åri­ge An­na Li­se Poul­sen må en over­do­sis af mor­fin an­ta­ges at va­e­re dødsår­sa­gen, kon­klu­de­re­de hun.

Der er af­sat he­le 32 rets­da- ge til at be­hand­le den us­a­ed­van­li­ge drabs­sag, der fort­sa­et­ter 25. april. Dom­men ven­tes til ju­ni.

IL­LU­STRA­TION: AN­NE GYRITE SCHÜTT

Den 31-åri­ge sy­geple­jer­ske er til­talt for tre drab og et drabs­for­søg .

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.