Med Hor­net i

Langt­fra sik­kert at Bo­e­ings kamp­fly er lig med en be­spa­rel­se på 20 mia. kr. som lo­vet i stor re­k­la­me­kampag­ne, me­ner ma­jor

BT - - NYHEDER -

KAMP­FLY ’20 mil­li­ar­der bil­li­ge­re’, at tal fra det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um vi­ser, at ’Bo­e­ing F/A-18 Su­per Hor­net er op til 20 mia. kro­ner bil­li­ge­re end vo­res kon­kur­ren­ter set over 30 år’.

Ma­joren frem­ha­e­ver, at Bo­e­ing i kampag­nen skri­ver, at der er ta­le om en be­spa­rel­se på ’op til 20 mil­li­ar­der’, men skri­ver ik­ke, hvor stor be­spa­rel­sen som mini­mum er. Kun få ken­der tal­le­ne Han un­der­stre­ger sam­ti­dig, at de ene­ste, der ken­der de fak­ti­ske tal i de til­bud, der er gi­vet, er de men­ne­sker i For­svars­mi­ni­ste­ri­et, som hånd­te­rer til­bud­de­ne.

»Først når man ved, hvad de kon­kre­te til­bud in­de­hol­der, kan man si­ge no­get om, hvil­ket fly der er bil­ligst set over 30 år,« si­ger ma­jor Kar­sten Mar­rup.

BT har få­et de be­reg­nin­ger, som lig­ger til grund for Bo­e­ings ud­sagn om, at der er pen­ge at spa­re, hvis den dan­ske stat va­el­ger at in­ve­ste­re i Su­per Hor­net-kamp­fly­et. Af be­reg­nin­ger­ne frem­går det, at tal­le­ne er ba­se­ret på rap­por­ter fra det ame­ri­kan­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um, som har sam­men­lig­net pri­sen på, hvad en fly­ve­ti­me i hen­holds­vis Bo­e­ings Su­per Hor­net og Lo­ck­he­ed Mar­tins Jo­int Stri­ke Figh­ter ko­ster.

Det eu­ro­pa­ei­ske kamp­fly, Eu­ro-figh­ter Typ­hoon, er slet ik­ke en del af de be­reg­nin­ger, som Bo­e­ing la­eg­ger frem. Bo­e­ing er dog ik­ke selv - iføl­ge BTs op­lys­nin­ger - i tvivl om, at Su­per Hor­net og­så er bil­li­ge­re end Eu­ro­figh­te­ren må­lt per fly­ve­ti­me.

Iføl­ge ma­jor Kar­sten Mar­rup, der har man­ge års er­fa­ring med luf­to­pe­ra­tio­ner og kamp­fly, er der man­ge fak­to­rer, som spil­ler ind, når man skal be­reg­ne, hvad det vil ko­ste at hol­de dan­ske fly på vin­ger­ne i de 30 år, man for­ven­ter, at fly­e­ne skal va­e­re kamp­dyg­ti­ge.

Han frem­ha­e­ver bl.a., at der er for­skel­li­ge tra­di­tio­ner for, hvor­dan man ar­bej­der i de for­skel­li­ge lan­des fly­ve­vå­ben, når det hand­ler om ved­li­ge­hol­del­se af fly. Det har og­så be­tyd­ning for, hvor me­get det ko­ster at ha­ve kamp­fly­e­ne på vin­ger­ne:

»Det dan­ske fly­ve­vå­ben ar­bej­der me­get ef­fek­tivt, når det hand­ler om ved­li­ge­hol­del­se af kamp­fly. Un­der mis­sio­nen i Li­by­en i 2011 var Dan­mark det ene­ste land, der kun­ne sen­de fly af sted to gan­ge om da­gen.« De­ad­li­ne om 46 da­ge De­ad­li­ne for Fol­ke­tin­gets be­slut­ning er om 46 da­ge. For­svars­mi­ni­ster Pe­ter Christensen (V) har sagt, at han for­ven­ter en åben de­bat om val­get af kamp­fly, og det er i den kon­tekst, Bo­e­ing har lan­ce­ret kampag­nen for F/A 18 Su­per Hor­net. Må­let er iføl­ge Tom Bell, vi­ce­di­rek­tør for Bo­e­ings glo­ba­le salg og mar­ke­ting, at få dan­sker­ne til at få øj­ne­ne op for, hvor stor be­tyd­ning val­get af kamp­fly kom­mer til at få.

»De fle­ste dan­ske skat­tey­de­re er ik­ke klar over, at val­get af nye kamp­fly vil ha­ve en stor be­tyd­ning for den dan­ske øko­no­mi igen­nem de kom­men­de år­ti­er,« ud­ta­ler Tom Bell i en pres­se­med­del­el­se.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.