Lob­byi­ster på over­ar­bej­de

BT - - NYHEDER -

DE­AD­LI­NE Slut­spur­ten i kaplø­bet om, hvem der skal le­ve­re de kamp­fly, som skal er­stat­te Dan­marks nu­va­e­ren­de F-16-kamp­fly, er for al­vor gå­et ind, og det kan po­li­ti­ker­ne på Chri­sti­ans­borg ma­er­ke. Det er Fol­ke­tin­get, der i sid­ste en­de skal be­slut­te, hvem der skal le­ve­re kamp­fly­e­ne. Der­for har lob­byi­ster­ne, som ar­bej­der for kamp­flypro­du­cen­ter­ne Lo­ck­he­ed Mar­tin, Bo­e­ing og konsor­ti­et EADS, i den se­ne­ste tid haft travlt med at hol­de mø­der med for­svarsord­fø­re­re fra fle­re po­li­ti­ske par­ti­er.

So­ci­al­de­mo­kra­tiets for­svarsord­fø­rer Henrik Dam Kri­sten­sen forta­el­ler, at han al­le­re­de, da han ef­ter val­get i ju­ni sid­ste år blev ud­na­evnt til for­svarsord­fø­rer, vid­ste, at kamp­fly­e­ne vil­le kom­me til at fyl­de i ka­len­de­ren.

»Jeg har sagt ja til at mø­des med dem, og det har vi så gjort på mit kon­tor, hvor jeg har gi­vet kaf­fen,« si­ger Henrik Dam Kri­sten­sen.

Og­så for­man­den for for­svar­s­ud­val­get, De Kon­ser­va­ti­ves Ras­mus Jar­lov, har mød­tes med lob­byi­ster fra kamp­flypro­du­cen­ter­ne.

»Jeg sy­nes, det er fint, at mø­des med dem og hø­re, hvad de har at si­ge, så det har vi gjort på mit kon­tor,« si­ger Ras­mus Jar­lov.

Med en stor­stilet kampag­ne la­eg­ger en af pro­du­cen­ter­ne, Bo­e­ing, op til, at dan­sker­ne skal de­bat­te­re val­get af de nye kamp­fly.

»Jeg hil­ser det vel­kom­men. Det er vig­tigt med en åben of­fent­lig de­bat, når det er så stor en be­slut­ning, der skal ta­ges,« si­ger Ras­mus Jar­lov.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.