Bund

BT - - NYHEDER -

Pro­du­cent: La­eng­de: Top­ha­stig­hed: Bru­ges af: Styr­ke: Pro­du­cent: La­eng­de: Top­ha­stig­hed: Bru­ge­s­af: Styr­ke: Mach 1 Pro­du­cent: La­eng­de: Top­ha­stig­hed: Bru­ges af: Styr­ke: SVIN­DEL I me­re end tu­sind til­fa­el­de har en 55-årig kvin­de fra Nord­jyl­land over­ført pen­ge fra to virk­som­he­der til sin egen, sin mands og sin dat­ters kon­ti. Bog­hol­de­ren, der var an­sat i en virk­som­hed i Tårs og en i Løk­ken, har stjå­let for me­re end syv mil­li­o­ner kro­ner i en pe­ri­o­de fra maj 2007 til au­gust 2015.

Hun er ved Ret­ten i Hjør­ring i går ble­vet idømt ube­tin­get fa­engsel i tre år.

»Jeg ved ik­ke, hvor­for jeg gjor­de det. Min mand og jeg har en god øko­no­mi, pen­ge­ne er ba­re ble­vet brugt til for­brug - tøj og sko, dy­re møb­ler og rej­ser, for­kla­re­de kvin­den i ret­ten iføl­ge Nord­jy­ske.dk.

Ud over fa­engsels­straf­fen blev kvin­den dømt til at be­ta­le fuld er­stat­ning på 5,2 mio. kr. til det ene sel­skab og knap 1,8 mio. kr. til det an­det.

Bo­e­ing (USA) 18,31 me­ter 2.205 km/t - Mach 1,8 Au­stra­li­en US Navy - Me­re end 300.000 kam­per­fa­ring ti­mers Lo­ck­he­edMar­tin(USA) 15,7me­ter 1.960km/t-Mach1,6 USAir­for­ce Ny­e­ste tek­no­lo­gi

er i stand til at fly­ve hur­ti­ge­re end

om­reg­nes til 340 me­ter i se­kun­det. Det gi­ver 1.224 km i ti­men. Når et jet­fly over­skri­der den­ne ha­stig­hed, gen­nem­bry­der det ’lyd­mu­ren’.

– Ly­dens ha­stig­hed be­na­ev­nes og­så som Mach 1, li­ge­som Mach 2 sva­rer til det dob­bel­te af ly­dens ha­stig­hed o.s.v.

Fa­el­les eu­ro­pa­ei­sk sam­ar­bej­de 15,96 me­ter 2.451 km/t - Mach 2 Østrig - Tys­kland - Ita­li­en - Stor­bri­tan­ni­en Stor ra­ek­ke­vid­de og vå­ben­last

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.