Den rus­si­ske bjørn blot­ter ta­en­der

BT - - NYHEDER -

LI­GE LOV­LIG TA­ET PÅ ube­va­eb­ne­de. Det sker, alt imens Nato plan­la­eg­ger den stør­ste op­trap­ning si­den den kol­de krig for at imø­de­gå et me­re ag­gres­sivt Rusland, skri­ver Daily Mail. Der­for er ha­en­del­sen end­nu et ud­tryk for det iskol­de for­hold mel­lem Rusland og Ve­sten.

»Det vi­ser net­op, hvor­for det er vig­tigt, at vi har et sta­er­kt for­svar i Eu­ro­pa, og det un­der­stre­ger vig­tig­he­den af et sta­er­kt Nato,« si­ger Ras­mus Jar­lov. Rusland af­vi­ser kri­tik Mens ame­ri­ka­ner­ne ra­ser, af­vi­ser Rusland at ha­ve gjort no­get for­kert. En tals­mand for det rus­si­ske for­svars­mi­ni­ste­ri­um si­ger, at de rus­si­ske fly fo­re­tog prø­ve­flyv­nin­ger, og ’der blev ta­get hen­syn til al­le sik­ker­heds­reg­ler’.

For­bi­flyv­nin­ger­ne kom­mer blot en uge før, at am­bas­sa­dø­rer fra Nato-lan­de og Rusland ef­ter pla­nen – for før­ste gang i na­e­sten to år – skal mø­des for at dis­ku­te­re Ukrai­ne, Af­g­ha­ni­stan og mi­li­ta­e­re ak­ti­vi­te­ter. Rusland har iføl­ge USA To­day kaldt Natos ud­vi­del­se en ’trus­sel mod na­tio­nal sik­ker­hed’, og ma­nøv­ren kan ses som et ud­tryk for, at den rus­si­ske bjørn blot­ter ta­en­der.

Det Hvi­de Hus har da og­så iføl­ge Daily Mail for­dømt Rusland for det se­ne­ste i en se­rie af ’be­kym­ren­de’ sam­men­stød mel­lem de to na­tio­ner. Iføl­ge det sven­ske for­svar op­fø­rer rus­si­ske fly sig og­så me­re pro­vo­ke­ren­de end tid­li­ge­re. I ja­nu­ar må­ned blev et over­våg­nings­fly fra det sven­ske luft­vå­ben jag­tet af et rus­sisk kamp­fly – i na­er­he­den af Born­holm. Det sam­me ske­te to gan­ge i 2015.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.