Nej, 16-åri­ge på to hjul er livs­far­li­ge

BT - - DEBAT -

mod­ne nok til at kø­re mo­tor­cy­kel i tra­fik­ken. Det vil med­fø­re fle­re dra­eb­te og til­ska­de­kom­ne, uden det vil sa­en­ke an­tal­let af ulyk­ker for de 18-19-åri­ge. Kig­ger du på knal­lert­kø­re­re, så er der et be­ty­de­ligt an­tal dra­eb­te i al­de­ren 16-17 år, og hvis du kig­ger på det sam­me for mo­tor­cyk­ler, er det 18-19års al­de­ren. Hvis du ryk­ker al­ders­gra­en­sen for at kø­re

på mo­tor­cyk­ler ned til 16 år, så er der Hvis du

in­gen tvivl om, at fle­re vil kom­me ryk­ker slemt til ska­de, og fle­re vil bli­ve dra­ebt. al­ders­gra­en­sen

at fin­de et na­tur­ligt for at kø­re på le­je for, hvor­når man må kø­re mo­tor­cy­kel. I dag skal man va­e­re 18 år for at mo­tor­cyk­ler ned,

kø­re bil, og der­for lig­ger gra­en­sen der. så er der in­gen Jo fle­re un­ge man sa­et­ter på to­hju­le­de kø­re­tø­jer med sta­er­ke mo­to­rer, des tvivl om, at fle­re fle­re dra­eb­te vil der kom­me i tra­fik­ken – det er der in­gen tvivl om. De ska­der, vil bli­ve dra­ebt

vi ser i mo­tor­cy­ke­luheld, er sva­e­re ska­der blandt an­det Sve­ri­ge og på ho­ved, bryst og ma­ve. Ge­ne­relt ska­der, man Tys­kland, fun­ge­rer det fint med en al­ders­gra­en­se på ri­si­ke­rer at dø af. Hvis man kø­rer galt i en bil, er man 16 år. Vi sam­men­lig­ner os med de lan­de på man­ge me­get bed­re be­skyt­tet, men på en mo­tor­cy­kel er du an­dre om­rå­der, men i for­bin­del­se med mo­tor­cyk­ler me­get ud­sat. kan man så plud­se­lig ik­ke sam­men­lig­ne sig – det gi­ver jo in­gen me­ning. Det er bed­re at få 16-18-åri­ge ud og kø­re, ef­ter de rent fak­tisk har la­ert at fa­er­des på to­hju­le­de kø­re­tø­jer, i ste­det for at de lig­ger og kø­rer på knal­lert, som er ble­vet tu­net, så den kan kø­re 80 km/t i ste­det for de 30 km/t, den er be­reg­net til. Mo­der­ne mo­tor­cyk­ler er der­i­mod byg­get med brem­ser, som fun­ge­rer, og et stel, som er la­vet til den fart.

FOR AN­DRE EU-LAN­DE,

LARS BINDERUP LAR­SEN

16-ÅRI­GE ER IK­KE DET GA­EL­DER OM

en god ide at strøm­li­ne reg­ler­ne i EU, men det vil gi­ve me­re me­ning, hvis Sve­ri­ge og Tys­kland sa­et­ter de­res al­ders­gra­en­se op. Det kan va­e­re sva­ert at sam­men­lig­ne fra land til land. Ek­sem­pel­vis er der for­holds­vis få, der dør i knal­lertu­lyk­ker i Sve­ri­ge, men det er for­di, der ik­ke er sa­er­lig man­ge, som kø­rer på knal­lert i Sve­ri­ge.

DET KAN VA­E­RE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.