Ja, mo­tor­cyk­ler gør de un­ge me­re mo­bi­le

BT - - DEBAT -

LE­NE MI­CHEL­SEN

et ungt men­ne­ske, som bor i den del af Dan­mark, hvor der er langt til ud­dan­nel­ses­in­sti­tu­tio­ner, så kan en mo­tor­cy­kel va­e­re med til at gø­re en me­re mo­bil. Der er jo en ver­den uden for Kø­ben­havn, hvor bus­ser­ne ik­ke går hvert 10. el­ler 20. mi­nut, og der hver­ken fin­des me­tro el­ler S-to­ge. Her vil det va­e­re rart at kun­ne kom­me til og fra sko­le.

HVIS MAN ER

ud at kø­re på mo­tor­cyk­ler, så kra­e­ver det, at de har et rig­tigt kø­re­kort. Der er alt­så ik­ke ta­le om et knal­lert­kø­re­kort i ung­doms­sko­len, men der­i­mod skal de ud til en rig­tig kø­re­la­e­rer, op til en te­o­ri­prø­ve og ud at kø­re i tra­fik­ken. Det sker i sam­ar­bej­de med en pro­fes­sio­nel kø­re­la­e­rer, der kan fo­re­ta­ge den hold­nings­be­ar­bejd­ning, som kra­e­ves for at ska­be go­de og dyg­ti­ge tra­fi­kan­ter.

HVIS 16-ÅRI­GE SKAL

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.