Når en god idé bli­ver ’vold­ta­get’

BT - - DEBAT -

KOM­MEN­TAR

Of­te har go­de ide­er det med at bli­ve over­ta­get og vi­dere­ført af en­ga­ge­re­de ildsja­e­le, som ger­ne vil gø­re de­res til, at ver­den bli­ver et bed­re sted at va­e­re. Desva­er­re sker der til ti­der det, at nog­le per­so­ner i den pro­ces øde­la­eg­ger den op­rin­de­li­ge idé, ja, jeg vil na­er­mest si­ge ’vold­ta­ger’ den og bru­ger den til at op­fyl­de ens eget be­hov for op­ma­er­k­som­hed. Det er jeg ban­ge for er sket i for­hold til det el­lers sym­pa­ti­ske ini­ti­a­tiv, som kal­des ven­lig­bo­er­ne.

Bur­de man som ven­lig­bo­er ik­ke hel­le­re hja­el­pe flygt­nin­ge­ne med at or­ga­ni­se­re no­get selv­hjul­pen­hed

VEN­LIG­BO­ER­NE ER ET ini­ti­a­tiv, som be­gynd­te i Hjør­ring, hvor en grup­pe men­ne­sker øn­ske­de at ta­ge godt imod flygt­nin­ge og hja­el­pe dem ind i sam­fun­det på en god og va­er­dig må­de. Det er et fa­eno­men, som har bredt sig til he­le lan­det med ly­nets hast, hvil­ket er sym­pa­tisk og po­si­tivt. Jeg kan godt li­de, når det fri­vil­li­ge dan­ske ci­vil­sam­fund tra­e­der i ka­rak­ter. PÅ DET SE­NE­STE har jeg desva­er­re iagt­ta­get, at der er to ty­per af ven­lig­bo­e­re. Den ene ty­pe er lo­ka­le folk, som upå­vir­ke­de af de­res po­li­ti­ske stå­sted til­by­der lek­tie­hja­elp, com­pu­ter­hja­elp el­ler blot lidt so­ci­alt samva­er til flygt­nin­ge, som el­lers ik­ke vil­le ha­ve haft me­get kon­takt med dan­ske­re. De men­ne­sker gør en vir­ke­lig stor for­skel, og jeg bø­jer mig i stø­vet for dem. DEN AN­DEN TY­PE af ven­lig­bo­e­re er halv-in­tel­lek­tu­el­le, ar­ro­gan­te og bed­re­vi­den­de wan­na­bes, som nu har få­et en sag, de kan slå po­li­tisk plat på. Den ty­pe kal­der jeg me­di­e­ven­lig­bo­e­re, for­di de­res ho­ved­for­mål ik­ke er at hja­el­pe, men at til­ra­ne sig no­get selv­fed op­ma­er­k­som­hed. Det er en grup­pe, som nor­malt rå­ber op om, at vi skal hol­de en god to­ne, men selv ud­vi­ser en tem­me­lig ag­gres­siv ad­fa­erd over­for folk, de er ue­ni­ge med. De­res rå­ben op er ik­ke ba­re pin­lig, men di­rek­te ska­de­lig for flygt­nin­ge­ne. Me­di­e­ven­lig­bo­er­ne er me­get ak­ti­ve på de so­ci­a­le me­di­er, og de står sam­men. Med de­res ta­e­ske­hold går de ud og svi­ner an­dre til i flok. HER ER ET ek­sem­pel på, hvor­dan det fo­re­går. For­fat­ter og ven­lig­bo­er Annelise Mar­strand-Jør­gen­sen be­søg­te en flygt­nin­ge­lejr i Ha­der­s­lev, en telt­lejr, hvor hun ef­ter­føl­gen­de Na­ser Kha­der, i en ar­ti­kel i In­for­ma­tion smur­te tykt på om, hvor dår­li­ge for­hol­de­ne var der. Ar­tik­len vi­ste et bil­le­de af et be­skidt toilet, som nyheds­chef på Ra­dio24­syv Si­mon An­der­sen kom­men­te­re­de. Han spør­ger, hvor­dan det kan va­e­re, at man ik­ke har bedt flygt­nin­ge­ne om at gø­re rent ef­ter sig? Hvor­for har de til­ladt, at de­res toilet skal se så­dan ud? Selv­om man er flygt­ning, kan man vel godt ryd­de op ef­ter sig. Den kom­men­tar fik for­fat­ter Mads Ny­gaard til at svi­ne Si­mon An­der­sen til. Men det er ty­de­ligt, at Ny­gaards re­ak­tion i vir­ke­lig­he­den hand­ler me­re om hans hold­ning til re­ge­rin­gens asyl­po­li­tik end de helt kon­kre­te toilet­for­hold. HELT AE­R­LIGT! DEN­NE ne­ga­ti­ve frem­bru­sen hja­el­per in­gen. Hel­ler ik­ke flygt­nin­ge­ne. I ste­det for at svi­ne re­ge­rin­gen til bur­de man som ven­lig­bo­er så ik­ke hel­le­re hja­el­pe flygt­nin­ge­ne med at or­ga­ni­se­re no­get selv­hjul­pen­hed – blandt an­det at gø­re rent ef­ter sig? Det er jo net­op det, der er den op­rin­de­li­ge tan­ke, at man vil hja­el­pe flygt­nin­ge godt ind i sam­fun­det.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.