S og DF til Haar­der: Sa­et fart i kam­pen mod ra­di­ka­li­se­ring

BT - - NYHEDER -

Hver­ken So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne el­ler Dansk Fol­ke­par­ti gi­der fle­re mø­der i kir­ke- og kul­tur­mi­ni­ster Ber­tel Haar­ders »stu­di­e­kreds« om an­tira­di­ka­li­se­ring. Nu skal de par­ti­er, der re­elt kan nå hin­an­den i en af­ta­le, sa­et­te sig ale­ne til bor­det og få en af­ta­le i stand.

Så­dan ly­der det skar­pt sat op fra Fol­ke­tin­gets to stør­ste par­ti­er, ef­ter at end­nu et mø­de med samt­li­ge Fol­ke­tin­gets par­ti­er tors­dag end­te uden kon­kre­te ini­ti­a­ti­ver.

»Det går for lang­somt. Re­ge­rin­gen skal op i et hø­je­re gear,« si­ger Dansk Fol­ke­par­tis in­te­gra­tions­ord­fø­rer Mar­tin Hen­rik­sen og til­fø­jer:

»Der sid­der nog­le par­ti­er ved bor­det, som må gø­re op med sig selv, om de vil be­ka­em­pe is­la­misk ek­stre­mis­me.«

Han me­ner, at blandt an­dre De Ra­di­ka­le og En­heds­li­sten re­elt ik­ke er vil­li­ge til at ind­gå en af­ta­le, der vil få no­gen ef­fekt i for­hold til at be­gra­en­se ra­di­ka­le is­la­mi­ster i at ra­di­ka­li­se­re un­ge i Dan­mark.

»Det er ved at ud­vik­le sig til en stu­di­e­kreds,« si­ger Mar­tin Hen­rik­sen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.