Fi­re­e­ta­gers byg­ning kol­lap­set på Te­ne­ri­fe

BT - - NYHEDER -

Mindst én per­son er død og tre an­dre blev kva­e­stet, da en fi­re­e­ta­gers byg­ning med lej­lig­he­der styr­te­de sam­men i by­en Los Chri­sti­a­nos på den span­ske fe­ri­eø Te­ne­ri­fe. Det rap­por­te­rer lo­ka­le me­di­er iføl­ge bri­ti­ske Sky News.

Sam­ti­dig fryg­ter myn­dig­he­der­ne, at fle­re per­so­ner kan va­e­re fan­get i ru­i­ner­ne, som lo­ka­le brand­ma­end er i gang med at ryd­de va­ek.

Et øjenvidne forta­el­ler til Sky News, at han hør­te et højt brag, hvor­ef­ter byg­nin­gen kol­lap­se­de om­kring klok­ken 9.30 lo­kal tid.

Lo­ka­le nød­be­red­sk­ab­stje­ne­ster op­ly­ser, at de sår­e­de er to kvin­der og en mand. Den ene af kvin­der­ne er an­gi­ve­ligt al­vor­ligt sår­et.

Iføl­ge spansk po­li­ti er det uklart, hvor man­ge men­ne­sker der op­holdt sig i byg­nin­gen, da den kol­lap­se­de. Det vi­des hel­ler ik­ke, hvad der før­te til kol­lap­sen, forta­el­ler en be­tjent iføl­ge Sky News.

En na­bo forta­el­ler til den span­ske avis El País, at der lug­ter af gas i om­rå­det. Imens forta­el­ler et øjenvidne til avi­sen El Es­pañol, at de na­er­lig­gen­de byg­nin­ger er ble­vet evaku­e­ret net­op i til­fa­el­de af en gasla­e­ka­ge.

Sky News rap­por­te­rer, at renove­rings­ar­bej­de i byg­nin­gen blev sat på stand­by for to uger si­den, da man op­da­ge­de sto­re rev­ner.

Det er ik­ke be­kra­ef­tet fra of­fi­ci­elt hold, at der er ta­le om en el­ler fle­re om­kom­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.