Så langt for så lidt

BT - - KULTUR -

MU­SIK

’Clo­ser’ Pop ** ****

en an­sta­en­dig me­lo­di, der ik­ke for­svin­der i gle­se­lens tå­ger i det øje­blik, den sid­ste synth klin­ger ud. Til­ba­ge­gang På si­ne før­ste to al­bum ’Co­lours’ (2012) og ’Told You So’ (2014) de­mon­stre­re­de Chri­stop­her, at han kan skri­ve san­ge med bå­de per­son­lig­hed og hit­po­ten­ti­a­le. Pi­ger­ne kun­ne med god samvit­tig­hed syn­ge med, når Chri­stop­her gjor­de sig la­ek­ker (flot fyr) på sce­nen. Og selv den mest ja­loux ka­e­re­ste, måt­te mod­vil­ligt la­de fo­den vip­pe i takt til de san­ge, der af en gam­mel po­p­fan som un­der­teg­ne­de bedst kan be­skri­ves som en ap­pe­tit­lig blan­ding af Ge­or­ge Mi­cha­el og (en snert af) Ja­mes Tay­l­or.

Trods in­spira­tio­nen be­holdt Chri­stop­her på si­ne to før­ste ski­ver sin egen sym­pa­ti­ske per­son­lig­hed. Og der­for er det ba­re su­pe­ra­er­ger­ligt, at han i Los An­ge­les til­sy­ne­la­den­de har la­det sig ud­van­de og au­to­tu­ne og si­den ky­le i en alt for fersk mu­si­kalsk pøl­se­ma­ski­ne, hvor de fle­ste san­ge blot ly­der som et li­ge­gyl­digt ek­ko af no­get an­det – og bed­re.

Der ér selv­føl­ge­lig po­si­ti­ve und­ta­gel­ser som ’Tulip’, der isa­er skil­ler sig ud med en knivskarp ver­se­me­lo­di, ’Hung Over’, der fun­ge­rer helt ef­ter hen­sig­ten og så selv­føl­ge­lig ’All About Sex’, der trods sin gust­ne tekst fak­tisk sid­der in­de med al­bum­mets mest char­me­ren­de me­lo­di og ar­ran­ge­ment.

Va­erst er ’Li­mou­si­ne’ og ’Ba­by Making In­ter­lu­de’, der ly­der som no­get, ik­ke en­gang den syn­gen­de volds­for­bry­der Chris Brown vil­le rø­re ved – med en ild­tang. Og selv­om ly­den, be­a­tet og pro­duk­tio­nen er af høj in­ter­na­tio­nal klas­se, så er al­bum­met alt for hur­tigt glemt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.