Lukas Gra­ham går på bar­sel

BT - - TV/RADIO -

DET SKAL HAN NÅ IN­DEN Onsdag kom det frem, at den dan­ske ver­dens­stjer­ne Lukas Gra­ham For­chham­mer skal va­e­re far til sep­tem­ber. Men den nye ti­tel som fora­el­der vil og­så in­de­ba­e­re en pau­se fra mu­sik­ken. En pau­se, der kom­mer midt i den stør­ste dan­ske in­ter­na­tio­na­le suc­ces no­gen­sin­de. Ka­em­pe­hit­tet ’7 Years’ har de se­ne­ste uger lig­get num­mer to på hit­lis­ten Bil­l­bo­ard Hot 100, der an­ses som den mest an­er­kend­te hit­lis­te i ver­den. Al­bum­met lig­ger num­mer tre på al­bum-li­sten – det er al­drig set i dansk mu­sik­hi­sto­rie før.

Til Po­li­ti­ken forta­el­ler Lukas Gra­ham, at ban­det ik­ke kom­mer til at tur­ne­re til ef­ter­å­ret, for da skal det hand­le om fa­mi­li­en. Selv om han dog er­ken­der, at han bur­de va­e­re ude med ban­det, så er fa­mi­li­en »uen­de­ligt me­get vig­ti­ge­re«.

Mu­si­k­eks­pert og ra­diova­ert Henrik Mil­ling er ik­ke i tvivl om, at bå­de ban­det og pla­de­sel­ska­bet får travlt in­den den an­non­ce­re­de pau­se.

»Først og frem­mest et ka­em­pe stort til­lyk­ke. Men der er godt nok en mas­se, de skal nå in­den,« si­ger Henrik Mil­ling til BT.

Kol­le­ga og mu­si­k­eks­pert An­drew Jensen, der blandt an­det har va­e­ret va­ert på P3s hit­lis­te-pro­gram ’Tje­kli­sten’ i seks år, er enig i, at ti­m­in­gen ik­ke er helt god. Lidt uhel­digt tids­punkt »Det er et lidt uhel­digt tids­punkt kar­ri­e­re­ma­es­sigt,« si­ger An­drew Jensen.

Lukas Gra­hams ’Blue Al­bum’ ud­kom på det in­ter­na­tio­na­le mar­ked d. 1. april i år, og det er no­get, der skal ple­jes, me­ner Henrik Mil­ling.

VEJ­RET I DAG

»Al­bum­mets liv skal hol­des i gang, det er af­gø­ren­de. Så de skal ger­ne nå at sen­de to sing­ler me­re på ga­den, in­den de luk­ker ned i nog­le må­ne­der,« si­ger han.

An­drew Jensen me­ner og­så, at et uden­land­sk gen­nem­brud skal hol­des ved li­ge. El­lers kan det va­e­re sva­ert at fort­sa­et­te med at ri­de på bøl­gen i den in­ter­na­tio­na­le, og kon­kur­ren­ce­pra­e­ge­de, mu­sik­bran­che.

»Det er vig­tigt at sme­de, mens jer­net er varmt. Li­ge nu er han jo hot, så det er selv­føl­ge­lig det bed­ste at slå til nu, hvis man skal ta­en­ke på hans frem­ti­di­ge kar­ri­e­re.« Der fin­des an­det end hit­lis­ter Der er sa­er­lig et sted, hvor Mil­ling ser pau­sen som en ud­for­dring.

»Det kan kom­me til at ha­ve en ne­ga­tiv ef­fekt, at han ik­ke fy­sisk kan ta­ge ud og ple­je an­dre ter­ri­to­ri­er i ver­den - alt­så tur­ne­re i for ek­sem­pel Asi­en. Han får nok sva­ert ved at stå på de ret­te sce­ner på de ret­te tid­punk­ter,« si­ger han.

Men de to eks­per­ter er og­så eni­ge om, at der fin­des an­det end hit­lis­ter.

»På den an­den si­de er han jo og­så et men­ne­ske. Han skal gø­re det, der er rig­tigt for ham og ta­ge den tid, der skal til,« si­ger An­drew Jensen.

Selv om rol­len som far vil be­ty­de en pau­se fra kon­cer­ter på na­tio­na­le og in­ter­na­tio­na­le spil­le­ste­der, me­ner mu­si­k­eks­per­ten ik­ke, at Lukas Gra­hams fans vil glem­me ham.

»Med så stort et af­tryk, som han har sat i blandt an­det USA og Eng­land, er jeg ik­ke i tvivl om, at han har en chan­ce for at kom­me til­ba­ge,« si­ger An­drew Jensen.

»Og så sa­el­ger han jo ik­ke sig selv på at va­e­re se­xet, så det dri­ver ned ad va­eg­ge­ne, så han knu­ser højst sand­syn­ligt ik­ke pi­ge­hjer­ter­ne. Han slår igen­nem på mu­sik­ken, go­de num­re og en god stem­me,« til­fø­jer Henrik Mil­ling.

Der bli­ver og­så spe­ku­le­ret i, om det kan va­e­re et po­si­tivt tra­ek at ta­ge nog­le må­ne­der va­ek fra det bla­en­den­de spot­light.

»Med al den hy­pe, der er om ham li­ge nu, vil det må­ske kun­ne op­byg­ge en spa­en­ding,« si­ger An­drew Jensen.

SOLEN I DAG MÅNEN I DAG

Mil­ling tror og­så på, at det kan va­e­re ’me­get fint’ at luk­ke ned en stund.

»Og hvis de så kom­mer med et nyt, godt pro­dukt, så slår de igen­nem igen,« si­ger Henrik Mil­ling.

Det er mu­ligt at op­le­ve Lukas Gra­ham li­ve i Dan­mark på fle­re af som­me­rens festi­va­ler, in­den han går på bar­sel.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.