MO­GENS PAL­LE I VILDT AN­GREB

I ord­kri­gen mel­lem lan­dets før­en­de bok­se­pro­mo­to­rer sa­et­ter Mo­gens Pal­le et hårdt stød

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Fejden mel­lem Mo­gens Pal­le og Nis­se Sau­er­land er slet ik­ke slut end­nu. Så­le­des brin­ger BT her på si­der­ne et åbent brev, som den dan­ske bok­se­pro­mo­tor sti­ler til sin ty­ske kon­kur­rent.

Bre­vet har Mo­gens Pal­le selv sendt til BT, der vi­de­re­brin­ger det i dets ful­de la­en­ge. Ind­hol­det er iføl­ge Mo­gens Pal­le et svar på den mod­stand, han mø­der fra Team Sau­er­land i for­hold til at la­ve en bok­se­kamp mel­lem Pa­tri­ck Ni­el­sen og Lolenga Mock. Den dan­ske pro­mo­tor me­ner, at ty­sker­ne er ban­ge for Lolenga Mock, og at de flyg­ter fra Kø­ben­havn af frygt for tom­me til­sku­er­plad­ser ef­ter Pa­tri­ck Ni­el­sens fl­o­p­ag­ti­ge kamp mod Ru­dy Mar­kus­sen. Sam­ti­dig be­skyl­der han Team Sau­er­land for uhyr­li­ge bil­let­pri­ser og al­ter­na­tiv be­ta­ling af bok­ser­ne.

Men hvor­for egent­lig op­trap­pe kon­flik­ten mod Team Sau­er­land med et åbent brev i pres­sen?

»År­sa­gen til, at jeg sva­rer Sau­er­land, er på grund af de­res høj­rø­ve­de og ar­ro­gan­te må­de at si­ge, at Lolenga Mock er uin­ter­es­sant. Jeg sy­nes, at den kamp bur­de bli­ve til no­get. Men de er pa­ni­ske, og de tør ik­ke la­ve kam­pen,« si­ger Mo­gens Pal­le.

Han af­vi­ser sam­ti­dig, at han bru­ger Sau­er­land og Pa­tri­ck Ni­el­sen til at ska­be om­ta­le om sin nye bok­sestald.

»Jeg er ik­ke kom­met til­ba­ge som pro­mo­tor for at tje­ne pen­ge. Jeg er kom­met til­ba­ge, for­di jeg er 82 år, og jeg ik­ke har lyst til at sid­de hjem­me og se fjern­syn til langt ud af na­e­se­bo­re­ne og syg­ne hen. Jeg kan li­ge så godt dø med støv­ler­ne på og hol­de mig lidt i gang,« forta­el­ler Mo­gens Pal­le. Kal­der kam­p­le­der kor­rupt I det åb­ne brev lan­ger Mo­gens Pal­le og­så ud ef­ter en kam­p­le­der, der sty­re­de en tid­li­ge­re kamp mel­lem Lolenga Mock og Sau­er­lands sven­ske bok­ser Erik Skog­lund.

Mo­gens Pal­le kal­der kam­p­le­de­ren kor­rupt, da han ef­ter Pal­les me­ning tal­te mista­en­ke­ligt lang­somt over sven­ske­ren tid­ligt i kam­pen, hvor Skog­lund var hårdt ramt.

»Hvis du ser kam­pen, vil­le du va­e­re him­mel­fal­den. Kam­p­le­de­ren kun­ne jo ha­ve talt til 20. Han fik så­dan en på pot­ten, så han faldt på ryg­gen og knal­de­de nak­ken ned i rin­gens tov. Kun med en lang ta­el­ling over­le­ve­de Skog­lund,« fast­slår Mo­gens Pal­le.

Mo­gens Pal­le ha­ev­der i sit brev til Nis­se Sau­er­land, at ty­ske­ren af-

løn­ner si­ne bok­se­re med bil­let­ter af den bil­lig­ste slags for at gå i rin­gen.

Ankla­gen om­fat­ter bok­se­ren An­dreas Lyng-gaard. BT har set kon­trak­ten, hvor af­snit­tet over be­ta­ling af Lyng­gard stem­mer overens med Mo­gens Pal­les ud­sagn om 25 fri­bil­lit­ter uden yder­li­ge­re be­ta­ling. Be­dø­ven­de li­geg­la­de An­dreas Lyng­gard be­kra­ef­ter og­så, at det var den af­løn­ning, han modt­og af den ty­ske pro­mo­tor.

Fa­ste la­e­se­re af BT vil vi­de, at Nis­se Sau­er­land for­le­den af­slog et nyt til­bud fra Mo­gens Pal­le om at la­de Pa­tri­ck Ni­el­sen mø­de Lolenga Mock 28. maj i Kjel­lerup.

Ty­ske­ren vur­de­rer, at det dan­ske bok­se­pu­bli­kum vil va­e­re be­dø­ven­de li­geg­lad med at se de to dan­ske­re i kamp, og der­for vil han ik­ke for­hand­le med Mo­gens Pal­le.

Al­li­ge­vel hol­der den dan­ske pro­mo­tor fast i, at Mock mod Ni­el­sen vil kun­ne tra­ek­ke ful­de hu­se.

»Jeg over­be­vist om, at dan­sker­ne ger­ne vil se Lolenga Mock. Men det er klart, at hvis I me­di­er be­gyn­der at skri­ve po­si­tivt om kam­pen, og hvis Mock vin­der sin na­e­ste mod Ze­gar­ra, som er ube­sej­ret og er på ver­dens­rang­li­sten, vil det ska­be en hy­pe. Og så fyl­der Mock mod Ni­el­sen og­så Brønd­by Hal­len,« Sau­er­land: Ke­de­ligt BT har gi­vet Nis­se Sau­er­land mu­lig­hed for at sva­re på Mo­gens Pal­les brev. Det gør ty­ske­ren gan­ske kort­fat­tet.

»Jeg er ik­ke in­ter­es­se­ret i at kom­men­te­re mr. Pal­les brev. Det er be­gyndt at bli­ve ke­de­ligt,« skri­ver han i en sms.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.