Dra­mafrit grand­prix, tak!

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Pe­ter Ny­gaard | spor­ten@spor­ten.dk

Ke­vin Magnus­sen ser frem til et løb uden dra­ma, når han søn­dag stil­ler op i Ki­nas Grand Prix på Shang­hai In­ter­na­tio­nal Circu­it. Ef­ter punk­te­rin­gen på før­ste om­gang i Au­stra­li­en og str­af­star­ten fra pit­ten i Ba­hrain skal årets tred­je grand­prix ger­ne bli­ve et me­re nor­malt løb for den dan­ske Re­nault-kø­rer. »Det var spa­en­den­de at kø­re sig op gen­nem fel­tet i de to før­ste løb. Og sik­kert god un­der­hold­ning. Men her i Ki­na vil jeg ger­ne ha­ve en helt nor­mal før­ste om­gang,« si­ger han.

Ke­vin Magnus­sen sat­ser på at sco­re si­ne før­ste VM-po­int for Re­nault på den 5,45 km lan­ge ba­ne 30 km fra Shang­hai down­town.

»Un­der nor­ma­le om­sta­en­dig­he­der tror jeg, at jeg hav­de sco­ret po­int i de to før­ste løb – i hvert fald i Au­stra­li­en. Vi be­fin­der os i mid­ter­fel­tet, hvor kon­kur­ren­cen er ek­stra ta­et i år, men li­ge nu er kva­li­fi­ka­tio­nen vo­res svag­hed. Det er no­get, vi skal ar­bej­de med, for i lø­be­ne er vi lidt me­re kon­kur­ren­ce­dyg­ti­ge.«

Om ud­sig­ten til regn­vejr un­der kva­li­fi­ka­tio­nen si­ger Magnus­sen:

»Det er jo sja­el­dent, det reg­ner så me­get, at vi skal bru­ge de de­ci­de­re­de regn­vej­rs­da­ek. Som re­gel kø­rer vi på ’in­ter­me­di­a­te’-da­ek (til fug­tig ba­ne, red.) – og hvis det reg­ner rig­tig me­get, kom­mer der rødt flag.«

Magnus­sen har kun kørt på Shang­hai In­ter­na­tio­nal Circu­it en gang tid­li­ge­re. I 2014 star­te­de han på 15. plad­sen og slut­te­de som num­mer 13 i et sva­ert løb, der un­der­stre­ge­de McLa­ren-ra­ce­rens pro­ble­mer med mang­len­de down­for­ce.

»Ba­nen er hård ved da­ek­ke­ne, spe­ci­elt for­da­ek­ke­ne. To af svin­ge­ne – det før­ste og sving ot­te – er me­get langstrak­te. Det fø­les na­er­mest, som om de fort­sa­et­ter uen­de­ligt. Der­for bli­ver det vig­tigt at pas­se på da­ek­ke­ne på søn­dag,« si­ger han. Har la­ert af But­ton Net­op ev­nen til at pas­se på si­ne da­ek blev ud­råbt til en af Magnus­sens svag­he­der i 2014 – i hvert fald i for­hold til McLa­ren-team­kam­me­rat Jen­son But­ton. Den er­far­ne eng­la­en­der er med sin ’bli­de’ kø­re­stil kendt som en af de kø­re­re i fel­tet, der kan få si­ne da­ek til at hol­de la­engst. Men nu si­ger Magnus­sen, at han har la­ert me­get om ’da­ek-ma­na­ge­ment’ – ik­ke mindst fra But­ton.

»Jeg er ble­vet bed­re til at pas­se på da­ek­ke­ne. Det skyl­des selv­føl­ge­lig min er­fa­ring fra 2014, men må­ske end­nu me­re min re­ser­ve­kø­rer­sa­e­son i 2015. Her hav­de jeg vir­ke­lig god tid til at stu­de­re da­ta fra But­ton og Alonso, og dét la­er­te jeg en mas­se af.«

Bort­set fra de langstrak­te sving ét og ot­te er Shang­hai-ba­nen kendt for to me­get lan­ge langsi­der på hver cir­ka en ki­lo­me­ter.

»De to langsi­der stil­ler sto­re krav til mo­to­rer­ne, og dér hal­ter vi sta­dig lidt ef­ter,« si­ger Magnus­sen.

»Vi ken­der vo­res svag­he­der, og Shang­hai In­ter­na­tio­nal Circu­it er nok ik­ke en af de ba­ner, der pas­ser bedst til vo­res bil. Men jeg hå­ber på et godt løb, hvor vi kan ka­em­pe med om VM-po­in­te­ne. Jeg er i hvert fald vir­ke­lig ta­endt!«

Her i Ki­na vil jeg ger­ne ha­ve en helt nor­mal før­ste om­gang Ke­vin Magnus­sen

FO­TO: EPA

Ke­vin Magnus­sen øn­sker sig et løb uden ube­ha­ge­li­ge over­ra­skel­ser.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.