Til den go­de si­de

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

BRASSER-FEST spil­ler nog­le go­de kam­pe. Men jeg har og­så sagt, at jeg rig­tig ger­ne vil ha­ve, at spil­ler­ne har en fed op­le­vel­se med hjem. Der er in­gen tvivl om, at dét at kom­me til at mø­de va­ert­s­na­tio­nen Bra­si­li­en vil la­eg­ge ek­stra på den pul­je, der hed­der op­le­vel­ser,« ud­dy­ber han. Hvem skal med? Hvil­ke spil­le­re, der får dén op­le­vel­se er end­nu uklart. En ram­me­af­ta­le med de dan­ske su­per­liga-klub­ber om­hand­len­de OL-ud­ta­gel­sen er i stø­be­ske­en og of­fent­lig­gø­res sna­rest. Den vil gi­ve Ni­els Fre­de­rik­sen et bil­le­de af, hvil­ke spil­le­re han kan ta­ge med – og hvil­ke han ik­ke må rø­re ved.

Fre­de­rik­sen skal in­den 1. ju­ni ud­ta­ge en trup på 35 mand, der in­den 14. juli skal ska­e­res ned til en en­de­lig OL-trup på 22 spil­le­re. Dis­se spil­le­re skal va­e­re født ef­ter 1. ja­nu­ar 1993 – und­ta­gen tre. Landstraeneren må så­le­des ud­ste­de bil­let­ter til tre ae­l­dre spil­le­re på fly­et til Bra­si­li­en, og kan der­for i te­o­ri­en prik­ke spil­le­re som Chri­sti­an Erik­sen, Kas­per Sch­mei­chel og Si­mon Kja­er på skul­de­ren.

»Det, der umid­del­bart vil va­e­re min plan, er at få klar­lagt, hvil­ke spil­le­re, der skal med ud fra de spil­le­re, som har al­de­ren til det. I den pro­ces vil jeg se på trup­pen og vur­de­re, hvor vi har brug for no­get ek­stra styr­ke. Hvor har vi be­hov for no­get er­fa­ring? Så­dan kun­ne jeg rig­tig godt ta­en­ke mig at bru­ge de tre plad­ser. Men om det lyk­kes, er der in­gen ga­ran­ti for,« si­ger Ni­els Fre­de­rik­sen om de tre wildcard, han har til sin rå­dig­hed.

Hvem han har i tan­ker­ne, vil Ni­els Fre­de­rik­sen ik­ke forta­el­le. Han vil dog ger­ne afsløre, at fle­re A-lands­holds­spil­le­re har ta­get kon­takt til ham med et øn­ske om at spil­le OL.

»Der er nog­le, der har prik­ket mig på skul­de­ren og sagt, at det godt kun­ne va­e­re in­ter­es­sant for dem. Men jeg vil ik­ke kom­men­te­re på nav­ne,« slut­ter OL-landstraeneren. Det bli­ver ik­ke nemt, men set fra et sport­s­ligt per­spek­tiv kun­ne det ha­ve set me­get va­er­re ud Ni­els Fre­de­rik­sen DE FI­RE OL-PUL­JER GRUP­PE A: Bra­si­li­en, Irak, Syd­afri­ka, Dan­mark GRUP­PE B: Ja­pan, Ni­ge­ria, Sve­ri­ge, Co­lom­bia GRUP­PE C: GRUP­PE D: DAN­MARKS KAM­PE: 4. AU­GUST 7. AU­GUST 10. AU­GUST

Me­xi­co, Syd­korea, Fi­ji, Tys­kland Ar­gen­ti­na, Hon­du­ras, Portu­gal, Al­ge­ri­et Salva­dor mod Irak i Bra­si­lia mod Syd­afri­ka i Bra­si­lia

mod Bra­si­li­en i

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.