Ned i gå-tem­po

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

TÅ­L­MO­DIG­HED’, ’TRO­VA­ER­DIG­HED’ OG ’fa­el­les­skab’ er blø­de va­er­di­er, man som et ra­tio­nelt ta­en­ken­de men­ne­ske kun kan nik­ke bi­fal­den­de til. Or­de­ne kun­ne stam­me fra en­hver fored­rags­sal rundt om­kring på en af lan­dets man­ge højsko­ler, men det gør de ik­ke. De stam­mer fra Brønd­by og klub­bens nye stra­te­gi­plan, der så dagens lys onsdag ef­ter­mid­dag.

Ly­skeg­len fra Brønd­by Sta­dion ret­tes nu mod fan­se­ne, lo­ka­l­om­rå­det på den kø­ben­havn­ske ve­s­tegn og en ty­de­lig sats­ning på de un­ge spil­le­re, Brønd­by har så stor tra­di­tion for at ud­vik­le. Sam­ti­dig skru­er klub­ben ned for bud­get­tet og am­bi­tio­ner­ne. Den øko­no­mi­ske styrtblød­ning skal stop­pes, mens top tre-am­bi­tio­ner­ne og må­let om et mester­skab i 2018 de kom­men­de tre år er­stat­tes af et sport­s­ligt mindste­krav om en plads i Su­per­liga­ens nye slut­spil. DET VIL VA­E­RE den nem­me­ste ting i ver­den at pe­ge fin­gre af Brønd­by og kal­de klub­ben, di­rek­tio­nen og be­sty­rel­sen for uam­bi­tiø­se med tan­ke på, at de blågu­le sta­dig vil ha­ve Su­per­liga­ens tred­je­stør­ste bud­get. Men det vil jeg ik­ke gø­re.

Det vil jeg ik­ke, for­di Brønd­bys op­brems­ning er pi­ne­død nød­ven­dig. Selv om klub­ben har den kon­tro­ver­si­el­le Dok­tor Bech An­der­sen stå­en­de klar med en ka­ny­le fyldt med øko­no­misk do­ping, er det ik­ke en mu­lig­hed at bli­ve ved med at ban­ke den ind i det blå-gu­le lår, ind­til blo­det sprøjter.

Var Brønd­by fort­sat med at ta­be to­cif­re­de mil­li­onbe­løb hvert ene­ste kvar­tal, hav­de det på sigt va­e­ret den li­ge vej til kon­kurs og luk­ning. Vi står der­for med et de­ci­me­ret Brønd­by frem for dét ik­ke-ek­si­ste­ren­de Brønd­by, der var al­ter­na­ti­vet.

Men… Og ja, selv­føl­ge­lig er der et af dem. Vi må ik­ke glem­me, hvor­dan Brønd­by er hav­net i en si­tu­a­tion, der nu tvin­ger dem til at sa­en­ke bå­de am­bi­tio­ner og bud­get. Der er ik­ke ta­le om en ve­lover­ve­jet, ra­tio­nel stra­te­gi­plan fo­re­ta­get for­di det er ’det for­nuf­ti­ge og tro­va­er­di­ge at gø­re’. Slet ik­ke. BRØND­BY-LE­DEL­SEN HAR SØ­SAT det nye pro­jekt, for­di de ik­ke hav­de an­dre valg. Al­le­re­de nu er klub­bens øko­no­mi i kon­flikt med sel­skabs­lo­ven, så be­sty­rel­sen og den nye di­rek­tion hav­de pi­sto­len for pan­den. I den øko­no­mi­ske si­tu­a­tion, Brønd­by nu er i, kra­e­ver loven, at der pra­e­sen­te­res en løs­ning for de tabs­li­den­de ak­tio­na­e­rer.

Nu hed­der buzz-or­de­ne blandt an­det tå­l­mo­dig­hed og tro­va­er­dig­hed. Men det gør de kun, for­di Brønd­by-le­del­sen med dens ud­mel­din­ger og hand­lin­ger la­en­ge har bå­ret pra­eg af det mod­sat­te. JEG ER SPA­ENDT på at se, om det he­le ba­re er varm luft. Det har det va­e­ret før, og så­dan kan det en­de igen. Brønd­by skru­er ned og indstil­ler bud­get­tet på top fem. Men i klub­ben snak­kes der fort­sat om mester­ska­ber.

Det skal der na­tur­lig­vis og­så gø­res i en klub med Brønd­bys hi­sto­rie og am­bi­tio­ner. Men når de sam­ti­dig ta­ler om at ’skyn­de sig lang­somt’, får det en snert af selv­mod­si­gel­se.

Net­op her bli­ver or­det ’tå­l­mo­dig­hed’ alt­af­gø­ren­de. For hvor­dan re­a­ge­rer et Brønd­by i gå-tem­po, når an­dre klub­ber er i løb og over­ha­ler om­kring dem? Tid­li­ge­re har re­ak­tio­nen va­e­ret at lø­be med, for til sidst at gå suk­ker­kold. Nu skal de blå-gu­le be­vi­se, at det ik­ke sker igen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.