Mirak­let på An­fi­eld

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

VILDT CO­ME­BA­CK selv iføl­ge BBC ef­ter sej­ren over sin tid­li­ge­re klub.

»Det her er eu­ro­pa­ei­sk fod­bold, når det er al­ler­bedst. Det er sva­ert at fat­te,« sag­de Li­ver­pools ty­ske ma­na­ger.

Ty­sker­ne hav­de få­et en drøm­mestart, da Hen­rikh Mk­hi­tary­an og hur­tig­lø­be­ren Pi­er­re-Eme­ri­ck Au­ba­mey­ang brag­te ga­ester­ne for­an 2-0 i de før­ste 10 mi­nut­ter. Det åb­ne­de kam­pen, der langt hen ad vej­en var et fest­fyr­va­er­ke­ri med man­ge chan­cer.

En af dem ud­nyt­te­de Li­ver­pools Di­vo­ck Ori­gi til tre mi­nut­ter ind i an­den halv­leg at re­du­ce­re til 1-2 ef­ter op­la­eg fra Em­re Can på et flot kon­traløb.

Men små 10 mi­nut­ter se­ne­re spil­le­de Mats Hum­mels Marco Reus ale­ne med Li­ver­pool-må­l­mand Si­mon Mig­no­let, og med den­ne scor­ing var Li­ver­pool igen pi­sket til at sco­re tre gan­ge for at gå vi­de­re. ’Mirak­let i Istanbul’ Det fik fle­re på de so­ci­a­le me­di­er til at hen­le­de op­ma­er­k­som­he­den på ’Mirak­let i Istanbul’, da Li­ver­pool ne­de 0-3 ved pau­sen ind­hen­te­de AC Milan og vandt Cham­pions Le­agu­e­fi­na­len i 2005.

»Jeg sat­te Da­ni­el Stur­rid­ge og Joe Al­len ind, og jeg sag­de til dem, at vi skul­le vi­se ka­rak­ter. ’Jeg er li­geg­lad med, om vi ta­ber. Vi skal ba­re ind at vi­se dem no­get’, sag­de jeg. Og det skal jeg da li­ge love for, at vi fik gjort og me­re til,« sag­de Jür­gen Kl­opp.

Og så ind­led­te Li­ver­pool el­lers sit co­me­ba­ck. Først score­de Phi­lip­pe Cou­tin­ho med en su­per-af­slut­ning fra kan­ten af fel­tet ef­ter et godt, gen­nem­spil­let Li­ver­pool-an­greb, og 12 mi­nut­ter før tid ud­lig­ne­de Ma­ma­dou Sak­ho på ho­ved­stød.

Og så til al­ler­sidst kom for­løs­nin­gen for hjem­me­hol­det, da Ja­mes Mil­ner fandt for­sva­re­ren Dejan Lov­ren, der blandt ven­ner og fjen­der fik he­a­det bol­den i net­tet.

»Ved pau­sen så det sort ud, men vi var eni­ge om, at vi vil­le gi­ve den alt, hvad den kun­ne i an­den halv­leg. Ef­ter den­ne kamp må al­le fod­bold­fans – ik­ke kun dem fra Li­ver­pool og Dort­mund – va­e­re eni­ge om, at fod­bold er et dej­ligt spil,« sag­de Kl­opp.

Li­ver­pool er med sej­ren klar til se­mi­fi­na­ler­ne i Eu­ro­pa Le­ague sam­men med Vil­lar­re­al og Shakh­tar Do­netsk, mens den sid­ste kvart­fi­na­le mel­lem At­hle­tic Bil­bao og Se­vil­la ik­ke var fa­er­dig­spil­let ved re­dak­tio­nens slut­ning

EU­RO­PA LE­AGUE, KVART­FI­NA­LE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.