Sch­mei­chel la­der hand­sker­ne ta­le

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS -

så me­get med pres­sen og er ik­ke en af dem, der of­test bli­ver in­ter­viewet. Han er ik­ke al­tid den før­ste spil­ler, der stop­per op ef­ter kam­pe­ne og ta­ler med jour­na­li­ster­ne, og der har og­så va­e­ret dan­ske repor­te­re her uden at få lov at ta­le med ham, men når han så ta­ler med os, lyt­ter vi og­så, for­di han er så god. Og når jeg si­ger god, me­ner jeg, at Kas­per er in­tel­li­gent og vel­for­mu­le­ren­de - ud over at va­e­re en af Pre­mi­er Le­agu­es bed­ste må­l­ma­end,« til­fø­jer han. Har slet ik­ke top­pet end­nu Ja­mes Shar­pe er li­ge­som fol­ke­ne om­kring Lei­ce­ster og­så im­po­ne­ret over den ae­r­ger­rig­hed, den 29-åri­ge dan­ske lands­holds­må­l­mand mø­der på ar­bej­de med. Og det er en af for­kla­rin­ger­ne på, at mundtø­jet hos al­le an­dre får et hvil, når en af hol­dets tre le­de­re har en me­ning.

»Han er me­get de­di­ke­ret og er kendt for at va­e­re en tra­e­nings­narko­man med en enorm men­tal styr­ke. Kas­per er uden tvivl en af dem, der tra­e­ner mest ivrigt. Han er og­så en af dem, der al­tid kom­mer først og går sidst, og så har han va­e­ret i klub­ben la­en­ge og set man­ge spil­le­re kom­me og gå, mens han selv er ble­vet en del af klub­bens dna, og det hja­el­per ham til at op­nå den hø­je po­si­tion i hie­rar­ki­et. Sam­ti­dig spil­ler han med me­get at­ti­tu­de og ta­ler me­get på ba­nen,« for­kla­rer Ja­mes Shar­pe og ud­dy­ber:

»Han er en front­fi­gur og bli­ver og­så hjul­pet på vej med man­ge go­de pra­e­sta­tio­ner, hvor han har holdt hol­det in­de i kam­pe­ne med vig­ti­ge red­nin­ger. Så det hja­el­per, at han al­tid går for­re­st. Og det har hans ud­vik­ling nydt godt af. Jeg tror slet ik­ke, at vi end­nu har set det bed­ste fra ham.«

29-åri­ge Kas­per Sch­mei­chel kom til Lei­ce­ster Ci­ty i 2011. Han be­hø­ver ik­ke py­n­te på si­ne pra­e­sta­tio­ner og re­sul­ta­ter. De ta­ler for sig selv. Og får hans mand­skab ni po­int i de sid­ste kam­pe, vil al­le lyt­te. Må­ske selv Si­mon Gray­son.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.