Der­for bli­ver KIF igen me­ster

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - SØ­REN PAASKE, BTs HÅNDBOLDKOMMENTATOR

DANSK ME­STER AN­NO 2016 bli­ver KIF Kol­ding Kø­ben­havn. Det bli­ver min på­stand her, hvor vi en­de­lig har få­et skudt gang i hånd­bold­her­rer­nes slut­spil. Ahva’ si­ger man­den? Har han gum­let på har­piks he­le ugen? Så han ik­ke, at KIF i af­tes le­ve­re­de en skuf­fen­de ind­sats og tab­te til Aal­borg Hånd­bold i den før­ste kamp? Jo, jeg så det godt. Og nej, KIF var ik­ke im­po­ne­ren­de. Det skal der ik­ke va­e­re no­gen tvivl om.

MEN NÅR JEG spej­der rundt i fel­tet af del­ta­ge­re i slut­spil­let, en­der mi­ne øj­ne alt­så sta­dig på KIF Kol­ding Kø­ben­havn, når de skal fin­de en DM­fa­vo­rit.

Bå­de i man­gel af bed­re og for­di jeg sy­nes, de sid­ste run­der i grund­spil­let vi­ste en klar KIF-frem­gang, og kom­bi­na­tio­nen af spil­ler­nes kva­li­tet og den enor­me er­fa­ring gør i mi­ne øj­ne sta­dig de for­sva­ren­de me­stre til hol­det, der skal be­sej­res, hvis man vil vin­de guld. Det aen­drer en dår­lig ind­sats på en sva­er ude­ba­ne i Aal­borg ik­ke no­get på.

De­res ru­ti­ne­re­de stjer­ner – ek­sem­pel­vis Kas­per Hvidt, Lars Jør­gen­sen, Tor­sten La­en og Lukas Karls­son – har haft klar pil op i for­å­ret, og det skul­le un­dre mig, om de ik­ke ev­ner at fin­de det bed­ste frem, når det vir­ke­lig ga­el­der. Det har de for va­ne at gø­re.

La­eg der­til, at Las­se An­der­s­son igen er be­gyndt at sen­de bol­de­ne i mål fra ven­stre ba­ck. Og så er der selv­føl­ge­lig Bo Spel­ler­berg, som ef­ter min me­ning har va­e­ret liga­ens mest va­er­di­ful­de spil­ler i den­ne sa­e­son. Han har til­med for før­ste gang i en halv men­ne­ske­al­der ik­ke va­e­ret af sted til en ud­mar­ven­de slut­run­de i ja­nu­ar, og det er sva­ert at tro, at han ik­ke er i stand til at fast­hol­de top­for­men.

PA­RA­DOKSALT NOK KAN det fak­tisk en­de med at bli­ve en for­del for KIF, at hol­det over­ord­net set har skuf­fet i sto­re de­le af sa­e­so­nen, hvil­ket blandt an­det ko­ste­de et avan­ce­ment fra Cham­pions Le­agu­es grup­pe­spil. Det be­ty­der, at man har kun­net nø­jes med at fo­ku­se­re al­le kra­ef­ter bå­de fy­sisk og men­talt på kam­pen om DM-gul­det – mod­sat de to fo­re­gå­en­de sa­e­so­ner, hvor man og­så har skul­let spil­le hår­de Cham­pions Le­agu­eot­ten­de­dels­fi­na­ler om­kring slut­spil­lets ind­led­ning.

Bjer­ring­bro-Sil­ke­borg er i min bog den stør­ste kon­kur­rent til KIF, for­di hol­det kan ram­me liga­ens na­est­hø­je­ste top­ni­veau, men midtjy­der­ne står i en van­ske­lig si­tu­a­tion, da de si­de­lø­ben­de med slut­spil­let skal spil­le to kvart­fi­na­ler mod span­ske Gra­nol­lers om at kom­me i EHF Cup­pens Fi­nal4. Fle­re BSV-pro­fi­ler slås sam­ti­dig med en skrø­be­lig fy­sik, og det kan ko­ste dyrt med et stramt pro­gram. Li­ge­le­des må man hel­ler ik­ke un­der­vur­de­re, at ’ta­ber’-spø­gel­set sta­dig ha­er­ger hos klub­ben, der trods mas­si­ve in­ve­ste­rin­ger al­drig har vun­det en ti­tel. Pa­ra­doksalt nok kan det en­de med at bli­ve en for­del for KIF, at hol­det over­ord­net set har skuf­fet i sto­re de­le af sa­e­so­nen

SKJERN SKAL SELV­FØL­GE­LIG og­så na­ev­nes i gul­dra­e­set, men jeg tror, at vi­ce­me­stre­ne kan bli­ve ud­for­dret på bred­den, li­ge­som de kan kom­me til at sav­ne den sid­ste kva­li­tet i bag­ka­e­den, hvor Mar­kus Ols­son og Las­se Mik­kel­sen til ti­der spil­ler for svin­gen­de. Jeg kan ik­ke rig­tig få øje på, at no­gen af de øv­ri­ge fem klub­ber i slut­spil­let kan snup­pe gul­det. Hvad med grund­spilsvin­der­ne fra Team Tvis Holste­bro, vil man­ge sik­kert ta­en­ke? De har gjort det frem­ra­gen­de i den­ne sa­e­son, men jeg vil på­stå, at ve­stjy­der­ne er den dår­lig­ste vin­der af grund­spil­let, si­den den nu­va­e­ren­de tur­ne­rings­struk­tur blev ind­ført i 2000. Hvil­ket i øv­rigt og­så af­spej­ler sig i hol­dets po­in­tan­tal, der er det la­ve­ste for en grund­spilsvin­der i den pe­ri­o­de. Jeg er fuld af respekt for det, Pa­tri­ck Wester­holms trop­per har le­ve­ret, men de­res sejr i grund­spil­let er ef­ter min me­ning mest af alt et ud­tryk for, at stor­klub­ber­ne har un­der­pra­este­ret i stor stil. Men jeg tror på, at de bed­ste klub­ber step­per op, når det ga­el­der nu i slut­spil­let. Med KIF som den ul­ti­ma­ti­ve tri­um­fa­tor på grund af rutine og in­di­vi­du­el klas­se. Og­så selv om det hal­te­de for DM-fa­vo­rit­ten i af­tes.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.