Seks­da­ge­sløb kan ryk­ke til Forum igen

En bit­ter strid med en re­stau­ra­tør har få­et Mi­cha­el Sand­stød til at over­ve­je at flyt­te seks­da­ge­slø­bet fra Bal­lerup Su­per Are­na og til­ba­ge til Forum

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Flem­m­ing Brandt | flb@spor­ten.dk

Det sid­ste seks­da­ge­sløb blev kørt i Forum på Fre­de­riks­berg til­ba­ge i 1999. Nu kan lø­bet flyt­te til­ba­ge fra den per­ma­nen­te cy­kel­ba­ne i Bal­lerup Su­per Are­na, hvor det er ble­vet kørt i 2002 og så igen hvert år si­den 2005.

Eje­ren af det kø­ben­havn­ske seks­da­ge­sløb, den tid­li­ge­re top­ryt­ter Mi­cha­el Sand­stød, er tra­et af sam­ar­bej­det med Bal­lerup Kom­mu­ne, og han over­ve­jer at flyt­te de seks da­ges stem­ning og fest til­ba­ge til cen­trum af Kø­ben­havn. En strid med en re­stau­ra­tør om le­ve­ran­cer og fak­tu­ra­er er nu endt med, at Sand­stød fø­ler sig ladt i stik­ken af kom­mu­nen.

Der­for er han klar til at ryk­ke telt­pa­e­le­ne og sø­ge ind til Kø­ben­havn. Han har un­der­søgt, hvor­når den kom­men­de Roy­al Are­na står fa­er­dig, og det er un­der al­le om­sta­en­dig­he­der ik­ke tids nok til at af­hol­de lø­bet til na­e­ste vin­ter, da are­na­en ef­ter si­gen­de først skul­le stå klar i fe­bru­ar.

I ste­det na­ev­ner den tid­li­ge­re cy­kel­ryt­ter seks­da­ge­slø­bets gam­le hjem­me­ba­ne, Forum på Fre­de­riks­berg, som en mu­lig­hed.

»Jeg ved, at den gam­le ba­ne fra Mila­no står le­dig og even­tu­elt kan hen­tes her­op,« si­ger Mi­cha­el Sand­stød.

Over­ve­jer salg til bri­ter

Seks­da­ge­slø­bet hav­de i de før­ste år ef­ter ud­flyt­nin­gen fra Fre­de­rik­berg til Bal­lerup si­ne pro­ble­mer med at etab­le­re sig som en be­gi­ven­hed. Selv om der blev kørt på et for­nuf­tigt sport­s­ligt ni­veau, sav­ne­de kri­ti­ker­ne den be­røm­te vin­ter­ba­ne­stem­ning fra Forum, hvor ryt­ter­ne måt­te kø­re gen­nem ta­et to­baks­røg og øl­dunst.

Men ef­ter nog­le år fandt lø­bet i Bal­lerup sin egen iden­ti­tet, og der var mas­ser af god stem­ning ved den sid­ste ud­ga­ve i fe­bru­ar, som end­te med en hjem­me­sejr til Alex Ras­mus­sen og Jes­per Mør­køv.

»Så mu­lig­vis flyt­ter vi til na­e­ste år,« kon­sta­te­rer Mi­cha­el Sand­stød, som sta­dig er helt sik­ker på, at der un­der al­le om­sta­en­dig­he­der kø­res seks­da­ge­sløb na­e­ste år – spørgs­må­let er ba­re hvor.

Sam­ti­dig med den på­ta­enk­te flyt­ning over­ve­jer Mi­cha­el Sand­stød og­så at sa­el­ge en an­del af sit løb til den bri­ti­ske Ma­di­son Sports Group, som og­så står bag seks­da­ge­slø­be­ne i Lon­don og Berlin.

»De har sto­re pla­ner om at styr­ke seks­da­ge­s­spor­ten med fem løb på ba­ner­ne i Eu­ro­pa og vil ger­ne over­ta­ge det kø­ben­havn­ske seks­da­ge­sløb, men jeg vil kun sa­el­ge halv­de­len. Li­ge nu er vi langt fra hin­an­den, men jeg rej­ser til Lon­don på mandag, og så må vi se, hvad der sker,« si­ger Mi­cha­el Sand­stød og til­fø­jer:

»Det kun­ne un­der al­le om­sta­en­dig­he­der va­e­re fan­ta­stisk, hvis vi kun­ne få del­ta­gel­se af et bri­tisk par med Mark Ca­ven­dish og Brad­ley Wig­gins, som mu­lig­vis vil kø­re en sa­e­son til.«

BT for­søg­te i går for­ga­e­ves at få en kom­men­tar til flyt­te­o­ver­vej­el­ser­ne fra kul­tur­chef i Bal­lerup Kom­mu­ne, Jens Over­gaard.

FO­TO: LI­SE­LOT­TE SA­BROE

Mi­cha­el Sand­stød (th.) har va­e­ret di­rek­tør for det kø­ben­havn­ske seks­da­ge­sløb si­den 2013. Her ses han un­der pra­e­sen­ta­tio­nen af ryt­ter­ne i Bal­lerup Su­per Are­na i 2015, da par nr. 7, Alex Ras­mus­sen (tv.) og Mi­cha­el Mør­køv, vandt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.