SA­EL­GER VIL­LA:

Lev som Laud­rup for 39 mio. kr.

BT - - VOORZIJDE PAGINA - Jes­per Vester­gaard Lar­sen | jvl@bt.dk

Nu kan du bli­ve ejer af Mi­cha­el Laud­rups hus. Fod­bold­leg­en­den har sat sin 426 kva­drat­me­ter sto­re strand­vejsvil­la til salg.

Men du skal nok ta­le et al­vorsord med din bank­rå­d­gi­ver, in­den du skri­ver un­der på købs­af­ta­len. Vil­la­en på Ved­ba­ek Strand­vej nord for Kø­ben­havn er sat til salg for svim­len­de 39 mio. kr.

Det er liebha­ver­ma­eg­le­ren Kri­sti­an Lützau, der har vil­la­en til salg, op­ly­ser Bo­liga.

Den hvid­pud­se­de vil­la har 426 kv.m til be­bo­el­se og 100 kv.m ka­el­der. Den lig­ger på en 3.300 kv.m stor grund med ud­sigt til Øre­sund.

Det før­ste, der mø­der en, når man an­kom­mer til ejen­dom­men, er en stor po­rt og en stor for­plads. In­den­for bli­ver man mødt af en stor hall, hvor­fra der er trap­pe op til vil­la­ens 1. sal.

Hu­set åb­nes op i et 62 kva­drat­me­ter stort køk­ken/al­rum med ga­spejs og uhin­dret ud­sigt over Øre­sund samt ad­gang til to ter­ras­ser.

Der er ik­ke ba­re et la­ek­kert køk­ken, men og­så et grov­køk­ken. Der­u­d­over in­de­hol­der hjem­met en op­holds­stue - igen med ga­spejs - og ud­gang til end­nu en ter­ras­se.

Hu­set har en se­pa­rat af­de­ling med egen ind­gang, der in­de­hol­der kon­tor, ba­de­va­e­rel­se, sove­va­e­rel­se samt stort op­holds­rum med te­køk­ken. Beg­ge med ud­gang til over­da­ek­ket ter­ras­se, ga­e­ste­toilet og de­po­trum.

Der er to bør­ne­va­e­rel­ser med ad­gang til en stor ter­ras­se. Der er selv­føl­ge­lig og­så et bør­ne­ba­de­va­e­rel­se. Flyt­ter ind til by­en Mi­cha­el Laud­rup køb­te strand­vejs­grun­den i 1994 for ot­te mio. kr., og ud­styk­ke­de den i to de­le. Si­den byg­ge­de han hu­set. Men nu gi­der han ik­ke bo der me­re.

Mi­cha­el Laud­rup køb­te sid­ste år sam­men med ko­nen Siw en lej­lig­hed i in­dre Kø­ben­havn. ’Blot’ 14.530.377 kr. gav de for det nye hjem, der lig­ger i Strand­ga­de.

Lej­lig­he­den er på 151 kvm og har en fin ud­sigt ud over Nyhavn.

Med kø­bet af lej­lig­he­den kom­mer Laud­rup til at bo ta­et på sin tid­li­ge­re lands­holdskol­le­ga Pe­ter Sch­mei­chel, og han kom­mer og­så til at bo ta­et på stats­mi­ni­ster Lars Løk­ke Ras­mus­sen.

Med ud­bud­spri­sen på 39 mio. kr. er vil­la­en på Ved­ba­ek Strand­vej blandt de fem dy­re­ste ejen­dom­me, der er ud­budt til salg i øje­blik­ket, op­ly­ser Bo­liga. Er le­jet ud Hu­set bli­ver for ti­den le­jet ud. Det har tid­li­ge­re va­e­ret til salg for 38 mio. kr., men blev ik­ke solgt, så nu sa­et­ter Laud­rup pri­sen en mil­li­on op for at se, om det hja­el­per.

Ud­over kø­ben­hav­n­er­lej­lig­he­den og strand­vejsvil­la­en ejer Mi­cha­el Laud­rup og­så et 121 kv.m stort som­mer­hus i Dron­ning­møl­le i Nord­s­ja­el­land.

FO­TO: ACTION IMAGES/MAT­T­HEW CHILDS LIVEPIC OG MA­EG­LER KRI­STI­AN LÜTZAU

Mi­cha­el Laud­rup og hu­stru­en Siw for­sø­ger igen at sa­el­ge strand­vejsvil­la­en. Den­ne gan­ger pri­sen ha­e­vet med en mil­li­on kro­ner, så de­res tid­li­ge­re hjem nu kan er­hver­ves for den net­te sum af 39 mil­li­o­ner kro­ner. Selv bor par­ret i dag i en lej­lig­hed cen­tralt i Kø­ben­havn.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.