Dan­ske fly må bom­be ci­vi­le

Fol­ke­tin­get ven­tes på tirs­dag at stem­me for at øge Dan­marks mi­li­ta­e­re bi­drag til kam­pen mod Is­la­misk Stat.

BT - - NYHEDER - /ritzau/

Re­ge­rin­gen har bredt fler­tal med So­ci­al­de­mo­kra­ter­ne, Dansk Fol­ke­par­ti, Li­be­ral Al­li­an­ce, De Ra­di­ka­le og De Kon­ser­va­ti­ve.

Fi­re F-16-fly samt tre i re­ser­ve skal sen­des til Irak og Sy­ri­en fra som­me­ren og seks må­ne­der frem. Det sam­me skal et Hercu­le­strans­port­fly. Det sam­le­de mi­li­ta­e­re bi­drag i ind­sat­sen ly­der på knap 400 mand.

For­svars­mi­ni­ster Pe­ter Christensen (V) har af­gi­vet fol­ke­tings­svar, som har få­et bå­de po­li­ti­ke­re og eks­per­ter til at ta­le om et ’pa­ra­dig­meskift’’ i Dan­marks hen­syn til ci­vi­le tab:

Fol­ke­tings­svar 8. april:

’Der vil ved gen­nem­fø­rel­sen af luf­tan­greb desva­er­re al­tid va­e­re en ri­si­ko for ci­vi­le tab. Ko­a­li­tio­nen gen­nem­fø­rer ude­luk­ken­de luf­tan­greb mod god­kend­te mi­li­ta­e­re mål.

God­ken­del­sen af dis­se fo­re­går gen­nem en me­get grun­dig pro­ces, der blandt an­det skal sik­re, at ri­si­ko­en for føl­ge­ska­der, her­un­der ci­vi­le tab, mini­me­res.’

Fol­ke­tings­svar 13. april:

’Et af de grund­la­eg­gen­de prin­cip­per i den hu­ma­ni­ta­e­re fol­ke­ret er pro­por­tio­na­li­tets­prin­cip­pet, hvoraf føl­ger, at et an­greb ik­ke må gen­nem­fø­res, hvis an­gre­bet for­ven­tes at for­år­sa­ge tab og/el­ler ska­de på ci­vi­le og/ el­ler ci­vi­le gen­stan­de, som vil over­sti­ge den for­ven­te­de kon­kre­te og di­rek­te mi­li­ta­e­re for­del ved an­gre­bet.’

’Ved gen­nem­fø­rel­sen af luf­tan­greb (vil der, red.) desva­er­re al­tid va­e­re en ri­si­ko for ci­vi­le tab.

Ko­a­li­tio­nen gen­nem­fø­rer dog ude­luk­ken­de luf­tan­greb mod god­kend­te mi­li­ta­e­re mål, og god­ken­del­sen af dis­se fo­re­går gen­nem en me­get grun­dig pro­ces, der blandt an­det skal sik­re, at ri­si­ko­en for føl­ge­ska­der, her­un­der ci­vi­le tab, mini­me­res’.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.