Tv-boss gi­der ik­ke ny dan­sker­kamp

BT - - DANMARKS SPORTSAVIS - Da­ni­el Re­mar | da­lu@spor­ten.dk

Der bli­ver ik­ke en kamp mel­lem bok­ser­ne Pa­tri­ck Ni­el­sen og Lolenga Mock, hvis det står til tv­pro­du­cen­ten MTG, der sen­der al­le Team Sau­er­lands dan­ske bok­sesta­ev­ner, Nor­dic Fight Night.

Det si­ger MTGs sport­s­chef, Pe­ter Nør­re­lund, til BT. »Jeg sy­nes ik­ke, at den kamp ly­der at­trak­tiv. Jeg sy­nes og­så, at det er lidt ko­misk. Vi hav­de en kamp mel­lem Ru­dy Mar­kus­sen og Pa­tri­ck Ni­el­sen, hvor vi var man­ge, der hav­de sat na­e­sen op ef­ter en rig­tig god bok­se­kamp. Det vi­ste sig så ik­ke at bli­ve det. Men det er det, der sker i sport,« fast­slår Pe­ter Nør­re­lund og til­fø­jer: »Der blev ma­net til selvransa­gel­se i me­di­er­ne, og nu for­sø­ger man så at lan­ce­re, at Pa­tri­ck skal mø­de en mand på 43 år. Jeg er ik­ke bok­se­eks­pert, men jeg sy­nes ik­ke, der er no­get, som in­di­ke­rer, at det er vej­en at ta­ge for Pa­tri­ck Ni­el­sen i sin kar­ri­e­re.«

Pe­ter Nør­re­lund op­for­drer i ste­det Pa­tri­ck Ni­el­sen og pro­mo­tor Nis­se Sau­er­land til at fin­de et an­den mod­stan­der til den dan­ske su­per­mel­lemva­eg­ter.

»Pa­tri­ck Ni­el­sen er me­get højt pla­ce­ret på to af de sto­re for­bunds ver­dens­rang­li­ster, så jeg vil op­for­dre hans pro­mo­tor til at se ef­ter an­dre op­gør. Men det er da me­get god pres­se­lir,« si­ger han.

Pe­ter Nør­re­lund af­vi­ser og­så, at MTG kun­ne va­e­re in­ter­es­se­ret i at sam­sen­de en bok­se­kamp med Mo­gens Pal­les me­di­e­part­ner, TV2 Sport. Det hav­de Mo­gens Pal­le el­lers fo­re­slå­et kun­ne va­e­re en må­de at få de to pro­mo­to­rers me­di­e­part­ne­re til at mø­des på mid­ten.

»Skal vi ik­ke hol­de sam­men­sen­din­ger til roy­a­le be­gi­ven­he­der og valg, hvor DR og TV2 kø­ber ret­tig­he­der sam­men. Jeg kan ik­ke se det ske,« si­ger Pe­ter Nør­re­lund.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.