Et spørgs­mål om Mes­si og Ney­mar

Magi­en ude­bli­ver i FC Bar­ce­lo­na, hvor der er dømt kri­sesnak. Hvor er Mes­si?

BT - - CHAMPIONS LEAGUE - 2015/16 - Jo­han Lyng­holm | jo­hp@spor­ten.dk

At fod­bold­ver­de­nen er ra­sen­de sort/hvid, er FC Bar­ce­lo­na vel li­ge nu det bed­ste ek­sem­pel på. For ba­re et par uger si­den blev MSN (Mes­si, Suárez og Ney­mar) og kom­pag­ni vur­de­ret som et af hi­sto­ri­ens bed­ste klubhold. Nu er de ca­ta­lan­ske gi­gan­ter en klub i kri­se. Så­dan ly­der i hvert fald dom­men i det span­ske ef­ter 0-2-ne­der­la­get til liga­ri­va­len At­léti­co Madrid, der der­med send­te FC Bar­ce­lo­na ud af Cham­pions Le­ague al­le­re­de in­den se­mi­fi­na­ler­ne.

Det var Bar­ce­lo­nas tred­je ne­der­lag i fi­re kam­pe og den an­den Madrid-lus­sing på ot­te da­ge, ef­ter Re­al Madrid sej­re­de på Camp Nou i for­ri­ge we­e­kend.

Plud­se­lig er og­så det span­ske mester­skab nu i fa­re.

Pa­na­ma og skat­tes­nyd

Onsdag af­ten sad Vi­a­sat-kom­men­ta­tor Car­sten Wer­ge si­de om si­de med Mi­cha­el Laud­rup, og her kun­ne han se et ae­r­ger­rigt At­léti­co Madrid få sko­v­len un­der et Barca-hold, hvor sa­er­ligt de stør­ste nav­ne ik­ke le­ve­re­de.

»Det he­le kred­ser om, at Ney­mar og Mes­si ik­ke pra­este­rer,« vur­de­rer Car­sten Wer­ge, der sa­er­ligt bed ma­er­ke i end­nu en sløv ind­sats fra den ar­gen­tin­ske fod­bold­magi­ker. Lio­nel Mes­si spil­le­de onsdag af­ten sin fem­te kamp i streg uden scor­ing, hvil­ket er ar­gen­ti­ne­rens la­eng­ste scor­ing­s­tør­ke i seks år. Iføl­ge den span­ske ra­dio­sta­tion Ca­de­na Cope et re­sul­tat af en mu­skel­ska­de, der har ha­em­met Mes­si nog­le uger, men iføl­ge Car­sten Wer­ge og­så et mu­ligt re­sul­tat af de sky­er, der uden for ba­nen har truk­ket sig ind over ar­gen­ti­ne­ren.

I be­gyn­del­sen af april duk­ke­de den spek­taku­la­e­re ’Pa­na­ma Pa­pers’sag op, som ka­e­der fir­ma­er, pri­vat­per­so­ner, stats­le­de­re og sport­s­stjer­ner sam­men med skat­te­ly.

Blandt de mil­li­o­ner af la­ek­ke­de do­ku­men­ter skul­le Lio­nel Mes­si va­e­re en af syn­der­ne, der har sendt pen­ge i skat­te­ly. Den sag kom­mer oveni en an­den sag om skat­te­fusk, som i slut­nin­gen af maj sen­der Lio­nel Mes­si og hans far, Jor­ge Hora­cio Mes­si, i ret­ten.

»Hvis man kig­ger på det, be­gynd­te Lio­nel Mes­si at un­der­pra­este­re, da den se­ne­ste skat­tesag kom frem. Det kun­ne godt lig­ne, at det på­vir­ker ham,« på­pe­ger Car­sten Wer­ge, der sam­ti­dig no­te­re­de sig en mang­len­de ar­bejds­om­hed blandt fle­re af stjer­ner­ne.

»Mes­si og Ney­mar vir­ker slid­te,« si­ger han og frem­ha­e­ver, at Bar­ce­lo­na i he­le sa­e­so­nen har holdt fast i den sam­me stam­me.

Sam­me vur­de­ring ly­der fra Vi­a­sats Spa­ni­en-bo­sat­te repor­ter Lu­na Chri­sto­fi.

»Bar­ce­lo­na pe­a­ker ne­ga­tivt li­ge nu. De be­ta­ler pri­sen for en dår­lig for­års­sa­e­son og et ver­dens­mester­skab for klubhold, der har ta­e­ret på kra­ef­ter­ne. De er ramt kol­lek­tivt, og jeg tror sim­pelt­hen, at de er slidt,« si­ger Lu­na Chri­sto­fi, der ik­ke vil af­skri­ve det ak­tu­el­le Bar­ce­lo­na­mand­skabs stor­hed, men ef­ter­ly­ser nyt blod.

»Jeg vil ik­ke si­ge, at hol­det er fa­er­digt, men de­le af hol­det er det,« si­ger hun og frem­ha­e­ver de to ba­ck­er, Jor­di Al­ba og Da­ni Al­ves.

Po­kal og mester­skab skal hjem

Til­ba­ge står nu en po­kal­fi­na­le mod Se­vil­la og kam­pen om mester­ska­bet.

For­sprin­get til At­léti­co Madrid og Re­al Madrid er ak­tu­elt på hen­holds­vis tre og to po­int, mens Barca står med den bed­ste målsco­re. Sam­ti­dig har ca­ta­la­ner­ne et over­kom­me­ligt pro­gram, hvor­for fa­vo­ritva­er­dig­he­den sta­dig må lig­ge hos Mes­si og co. Nu skal alt sa­et­tes ind på for at und­gå den ul­ti­ma­ti­ve fi­a­sko.

»Det vig­tig­ste li­ge nu er, at de selv vin­der mester­ska­bet, og at Re­al Madrid ik­ke vin­der Cham­pions Le­ague. Det vil gø­re ondt på dem,« si­ger Lu­na Chri­sto­fi.

Det he­le kred­ser om, at Ney­mar og Mes­si ik­ke pra­este­rer Car­sten Wer­ge

FO­TO: REU­TERS

Bar­ce­lo­nas Lio­nel Mes­si og Ney­mar har plud­se­lig sva­ert ved at tryl­le på ba­nen.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.