5 grun­de til kri­sen i FC Bar­ce­lo­na

BT - - CHAMPIONS LEAGUE -

MSN

MES­SI, NEY­MAR OG Lu­is Suárez ba­e­rer FC Bar­ce­lo­na. Et kig i sta­ti­stik­bø­ger­ne si­ger det he­le. Trio­en stod for 44 af hol­dets 53 Cham­pions Le­ague-mål i den­ne sa­e­son, mens tal­let i den hjem­li­ge li­ga er 69 ud af to­ta­len på 87. Nu har Mes­si ik­ke sco­ret i fem kam­pe i streg, mens Ney­mar har sco­ret et en­kelt på straf­fe i sam­me pe­ri­o­de. Li­ga­top­sco­re­ren Lu­is Suárez score­de to i den før­ste CL-kvart­fi­na­le mod At­léti­co, men har blot net­tet en en­kelt gang i de se­ne­ste fem ligakampe. Når MSN ik­ke sco­rer, ry­ger Bar­ce­lo­na i pro­ble­mer.

Sli­ta­ge

DET ER IK­KE den sto­re vi­den­skab at for­ud­se ch­eftra­e­ner Lu­is En­riques star­top­stil­lin­ger. Stjer­ne­pa­ra­den er stort set den sam­me fra kamp til kamp og med et pro­gram, der har budt på Cham­pions Le­ague, La Li­ga, po­kal­tur­ne­rin­gen (hvor man er nå­et fi­na­len) og et klub VM i Ja­pan, sli­der det på pro­fi­ler­ne. Som den an­er­kend­te span­ske topjour­na­list Gu­il­lem Ba­lague ud­tal­te til Sky Sports før onsdagens kamp: »Bar­ce­lo­na har spil­let 12 kam­pe me­re end no­gen an­den liga­ri­val med en front­trio, som de ik­ke har ro­te­ret. Nu har de plud­se­lig ramt mu­ren.«

Mang­len­de bred­de

ET KIG PÅ Bar­ce­lo­nas ba­enk mod At­le­ti­co Madrid ta­ler for sig selv: Adri­a­no, Ser­gi Ro­ber­to, Mu­nir El Had­da­di, Marc Bartra, Clau­dio Bra­vo, Ar­da Tu­ran og Doug­las. Ide­a­l­op­stil­lin­gen er skra­em­men­de, men sub­sti­tut­ter­ne har langt fra sam­me klas­se. Ka­em­pe ta­len­ter, ja, men ik­ke spil­le­re med til­na­er­mel­ses­vis sam­me gen­nem­slags­kraft. Tid­li­ge­re hav­de Bar­ce­lo­na en ind­skif­ter som Pedro til at sa­et­te trumf på. Han er sav­net.

Lio­nel Mes­si

AL­LE­RE­DE BE­RØRT SOM en del af MSN-trio­en, men med sin alt­af­gø­ren­de be­tyd­ning er han et punkt for sig selv. Har vir­ket fra­va­e­ren­de i si­ne se­ne­ste kam­pe og blev mod At­léti­co Madrid no­te­ret for blot to af­slut­nin­ger, mens tal­let i ne­der­la­get til Re­al Madrid for små to uger si­den var tre, hvoraf kun et en­kelt var in­den for må­l­ram­men. Må­ltør­ke og to skat­tesa­ger ha­en­gen­de over ho­ve­d­et. Det kø­rer ik­ke for Mes­si.

Ske­let­tet smuldrer

SI­DEN 2008 HAR Da­ni Al­ves fra­e­set op og ned ad Barcas høj­re si­de, mens Jor­di Al­ba har ta­get sig af den mod­sat­te si­de si­den 2012. Onsdag blev 32-åri­ge Da­ni Al­ves flå­et ud 20 mi­nut­ter ef­ter pau­sen, og bra­si­li­a­ne­ren lig­ner me­re og me­re en spil­ler, der kan va­e­re på vej ud. »Beg­ge ba­ck­er har må­ske haft de­res bed­ste da­ge i Bar­ce­lo­na,« vur­de­rer Spa­ni­en-kor­re­spon­dent Lu­na Chri­sto­fi, der og­så ef­ter­ly­ser for­sta­er­k­ning på den cen­tra­le midt­ba­ne. »Ser­gio Busquets er ek­stremt vig­tig og har va­e­ret det si­den 2009, men Bar­ce­lo­na vil­le ny­de godt af at få en ek­stra spil­ler som ham, så han kan bli­ve af­la­stet en gang i mel­lem.«

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.