Skat­te­mi­ni­ster vil ha­ve Pa­na­ma-pa­pi­rer­ne

BT - - NYHEDER -

SKAT­TES­NYD Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen (V) op­for­drer DR til at ud­le­ve­re pa­pi­rer­ne i Pa­na­ma-la­e­ka­gen, hvor 11,5 mil­li­o­ner do­ku­men­ter af­slø­rer skat­te­und­dra­ge­re. Hvis man har op­lys­nin­ger, som kan hja­el­pe Skat med at afsløre skat­te­kri­mi­na­li­tet, bør de de­les med skat­te­myn­dig­he­der­ne, ly­der det.

Kra­vet bli­ver stil­let i et brev til DR’s ge­ne­ral­di­rek­tør Ma­ria Rør­bye Rønn og besty­rel­ses­for­mand Chri­sti­an­sen.

»Dan­marks Ra­dio har som en stat­se­jet pu­blic ser­vi­ce­virk­som­hed ef­ter min op­fat­tel­se et gan­ske sa­er­ligt sam­funds­ansvar.

Det an­svar bør in­de­ba­e­re, at Dan­marks Ra­dio bi­dra­ger så ak­tivt som mu­ligt til, at Skat får ad­gang til oplys­nin­ger­ne, som kan va­e­re med til at af­da­ek­ke mu­lig skat­te­kri­mi­na­li­tet, ly­der det i bre­vet,« som Ritzau har set.

He­ri op­for­drer skat­te­mi­ni­ste­ren til at ud­le­ve­re de de­le, der er re­le­van­te for EXIT Mi­cha­el Spa­ni­ens fun­ge­ren­de er­hvervs­mi­ni­ster med­del­er, at han tra­e­der til­ba­ge. Det sker i kølvan­det på af­slø­rin­ger fra Pa­na­ma Pa­pers. Iføl­ge avi­sen El Pais var er­hvervs­mi­ni­ste­ren José Ma­nu­el So­ria ad­mi­ni­stra­tor Dan­marks Ra­dio har som en stat­se­jet pu­blic ser­vi­ce-virk­som­hed ef­ter min op­fat­tel­se et gan­ske sa­er­ligt sam­funds­ansvar. Det an­svar bør in­de­ba­e­re, at Dan­marks Ra­dio bi­dra­ger så ak­tivt som mu­ligt til, at Skat får ad­gang til oplys­nin­ger­ne Skat­te­mi­ni­ster Kar­sten Lauritzen Skat - som ik­ke har ad­gang til oplys­nin­ger­ne - så myn­dig­he­der­ne kan få fat på de dan­ske­re, som be­vidst har snydt i skat.

Dag­bla­det Po­li­ti­ken lig­ger og­så in­de med pa­pi­rer, som stam­mer fra la­e­ka­gen, men avi­sen bli­ver ik­ke mødt med sam­me krav.

I be­gyn­del­sen af maj vil det in­ter­na­tio­na­le konsor­ti­um af jour­na­li­ster, som lig­ger in­de med pa­pi­rer­ne, of­fent­lig­gø­re nav­ne­ne på me­re end 214.000 of­fshore­en­he­der, der er ble­vet kon­stru­e­ret med ad­vo­kat­fir­ma­et Mos­sa­ck af sel­ska­bet Me­cha­ni­cal Tra­ding Limited, som er in­dre­gi­stre­ret på den bri­ti­ske ka­nalø Jer­sey.

Virk­som­he­den var ho­ve­d­ak­tio­na­er i Oce­a­nic Li­nes, som So­ria var for­mand for. Mi­ni­ste­ren har tid­li­ge­re afvist at ha­ve sel­ska­ber, som var in­dre­gi­stre­ret i skat­te­ly.

So­ria har afvist, at han har gjort no­get, som er i strid Fon­secas hja­elp. Tid­li­ge­re på ugen stod Nor­dea, Dan­ske Bank og Jy­ske Bank sko­le­ret for Fol­ke­tin­gets skat­te­ud­valg, da de sam­men med fle­re eks­per­ter var ind­kaldt til en of­fent­lig hø­ring om skat­te­ly i kølvan­det på la­e­ka­gen. Hja­elp fra ban­ker Skat­te­mi­ni­ste­ren rej­ste bud­ska­bet om at hja­el­pe skat­te­myn­dig­he­der­ne over for ban­ker­ne, og det er der­for na­tur­ligt, at det og­så bli­ver rejst over for DR, som hvert år mod­ta­ger stats­støt­te, ly­der med loven. Han si­ger, at han går af for ik­ke at ska­de det sid­den­de for­ret­nings­mi­ni­ste­ri­um i Madrid på et tids­punkt, hvor Spa­ni­en sy­nes at be­va­e­ge sig mod end­nu et par­la­mentsvalg, ef­ter at et valg i de­cem­ber end­te uden klart re­sul­tat.

Et do­ku­ment, som er un­der­skre­vet af So­ria den 27. de­cem­ber 2002, vi­ser, at han ar­gu­men­ta­tio­nen. »Det var blandt an­det et af mi­ne bud­ska­ber til lan­dets stør­ste ban­ker, da de tid­li­ge­re i dag var kaldt ind på mit kon­tor til en snak oven på de se­ne­ste ugers af­slø­rin­ger om mu­lig skat­te­und­dra­gel­se og skat­te­ly,« skri­ver mi­ni­ste­ren på sin Fa­ce­book-pro­fil.

Han lyt­ter dog og­så ger­ne til mod­ar­gu­men­ter­ne, ly­der det: »Som jeg og­så har skre­vet i bre­vet, hø­rer jeg ger­ne ar­gu­men­ta­tio­nen for, at DR me­ner ik­ke at kun­ne ud­le­ve­re oplys­nin­ger­ne.« sam­men med sin bror, Lu­is Al­ber­to So­ria López, le­de­de virk­som­he­den frem til den­ne dag, hvor de op­lø­ste fo­re­ta­gen­det.

På det tids­punkt var So­ria borg­me­ster i Las Pal­mas de Gran Ca­na­ria - et em­be­de, som han hav­de fra 1995 frem til 2003.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.