EU vil ram­me skat­tesvind­le­re

BT - - NYHEDER -

De fem stør­ste EU-lan­de har iføl­ge BBC ind­gå­et en af­ta­le om at ud­veks­le in­for­ma­tio­ner om hem­me­li­ge eje­re af virk­som­he­der og fon­de.

Det er et led i et fa­el­les frem­stød for at kom­me skat­te­und­dra­gel­se til livs i kølvan­det på skan­da­len om Pa­na­ma Pa­pers, der kan va­e­re den stør­ste no­gen­sin­de om in­ter­na­tio­nal skat­te­und­dra­gel­se.

Kil­der i det bri­ti­ske fi­nans­mi­ni­ste­ri­um si­ger til BBC, at Stor­bri­tan­ni­en, Tys­kland, Frank­rig, Ita­li­en og Spa­ni­en har re­a­ge­ret på ud­bredt be­kym­ring i of­fent­lig­he­den ved at ind­gå af­ta­len om ud­veks­ling af op­lys­nin­ger.

Det vil gø­re det sva­e­re­re for fir­ma­er og vel­ha­ven­de pri­vat­per­so­ner at ope­re­re uden om skat­te­sy­ste­mer­ne.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.