MAR­GRET­HE

BT - - NYHEDER -

AN­NUS HOR­RI­BI­LIS Al­le sejl var sat til, da dron­ning Mar­gret­he fyld­te 75 år sid­ste år. Men der blev lagt en trist da­em­per på fol­ke­fe­sten, da det to da­ge før fød­sels­da­gen stod klart, at en in­flu­en­za­ramt prins Henrik ik­ke kun­ne va­e­re med til at fejre sin hu­stru. Mar­gret­he smi­le­de tap­pert gen­nem bå­de of­fi­ci­el gal­la­mid­dag, hur­ra-råb på bal­ko­nen og ka­ret­tu­ren gen­nem Kø­ben­havn, hvor kron­prins Fre­de­rik og kron­prin­ses­se Mary age­re­de ’stand ins’, men på Rå­d­hu­set af­slø­re­de hun al­li­ge­vel, at Hen­ri i den grad mang­le­de på den sto­re dag.

»Kun sav­ne­de jeg min mand ved min si­de. Han lig­ger der­hjem­me og sav­ner at va­e­re med, men jeg skul­le hil­se man­ge gan­ge,« lød det fra den halvrun­de fød­sel­ar. In­flu­en­za­ramt prins In­flu­en­za kan jo va­e­re en hård om­gang – og isa­er for folk, der er lidt op­pe i åre­ne, så man­ge nå­e­de må­ske at bli­ve lidt be­kym­re­de på den den­gang 80-åri­ge prins Hen­riks veg­ne.

Men det var der nu in­gen grund til at bli­ve, skul­le det se­ne­re vi­se sig.

For blot da­gen ef­ter, at de sid­ste pri­va­te ga­e­ster hav­de for­ladt Fre­dens­borg Slot, var den nu for­hen­va­e­ren­de prins­ge­mal frisk nok til at kø­re til Ham­borg for der­fra at fly­ve vi­de­re til Ve­ne­dig, hvor en dansk turist tog et bil­le­de af ham. Si­den for­kla­re­de hof­fet, at det var for at kom­me sig helt oven­på syg­dom­men. Nytårs­ta­len Men og­så i må­ne­der­ne ef­ter var der fle­re an­led­nin­ger, hvor prins Henrik gjor­de li­vet van­ske­ligt for sin hu­stru.

Mest mar­kant for de fle­ste dan­ske­re står nok nytårs­ta­len, hvor en ty­de­ligt be­rørt og nervøs Mar­gret­he måt­te med­dele sit folk, at hen­des mand og fa­ste støt­te gen­nem 48 år hav­de be­slut­tet sig for at gå på pen­sion.

»Det er hans be­slut­ning, jeg for­står den, og jeg respek­te­rer den. Jeg er min mand dybt tak­nem­me­lig for al den støt­te, hja­elp og in­spira­tion, han har gi­vet mig igen­nem al­le åre­ne,« lød det fra Dron­nin­gen, der nu må va­re­ta­ge si­ne of­fi­ci­el­le plig­ter uden Henrik ved sin si­de. ’In­tet for­til­fa­el­de’ Lars Hov­bak­ke Sø­ren­sen, der er hi­sto­ri­ker og kon­ge­hu­s­eks­pert er slet ik­ke i tvivl om, at Prin­sens pen­sio­ne­ring har ta­e­ret på Dron­nin­gen.

»Der er in­tet for­til­fa­el­de i hi­sto­ri­en for, at én, der er gift med re­gen­ten, har truk­ket sig på den må­de,« vur­de­rer han og til­fø­jer, at den nye vir­ke­lig­hed ram­mer Mar­gret­he på to må­der:

»For det før­ste skal hun for­hol­de sig til, at al­le ta­ler om det, men mest af alt at hun sim­pelt­hen har få­et en stør­re ar­bejds­byr­de, for­di han har valgt at tra­ek­ke sig. Det er et stort pres, når man har den al­der, som Dron­nin­gen har,« fast­slår han over for BT.

»Der er in­gen tvivl om, at det har va­e­ret et tur­bu­lent år for Dron­nin­gen – isa­er med den po­le­mik, der har va­e­ret om prins Henrik, som han nu hed­der igen. Hun er jo god til at hol­de fa­ca­den udadtil, men der er da in­gen tvivl om, at det må va­e­re et ir­ri­ta­tions­mo­ment,« til­fø­jer han.

Alt ty­der dog på, at den prin­se­li­ge pen­sio­nist er ved godt hel­bred og klar til at fejre sin dron­ning i dag. Iføl­ge kon­ge­hu­sets ka­len­der er he­le den kon­ge­li­ge fa­mi­lie sam­let på Ama­li­en­borg for at fejre ma­jesta­e­ten. Kun sav­ne­de jeg min mand ved min si­de. Han lig­ger der­hjem­me og sav­ner at va­e­re med, men jeg skul­le hil­se man­ge gan­ge Dron­ning Mar­gret­he, i for­bin­del­se med at prins Henrik hav­de lagt sig syg in­den 75 års fød­sels­da­gen Kar­sten Dam­gaard, 70 år Ma­le­ne Jør­gen­sen, 23 år

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.