HENRIK – DET SOR­TE FÅR

BT - - NYHEDER -

ME­NINGS­MÅ­LING med tid­li­ge­re må­lin­ger. Her har 1.103 re­pra­e­sen­ta­tivt ud­valg­te dan­ske­re lan­det over på 18 år og der­over få­et spørgs­må­let: ’Hvor­dan vil du helt ge­ne­relt vur­de­re den kon­ge­li­ge fa­mi­lies ind­sats for at re­pra­e­sen­te­re Dan­mark’? Li­ge­som de har sva­ret på det sam­me spørgs­mål om det en­kel­te med­lem af det dan­ske kon­ge­hus. De ads­purg­te har gi­vet ka­rak­ter fra ét til fem, hvor fem er hø­jest. Et sig­ni­fi­kant fald Må­lin­gen vi­ser, at Henrik er da­let fra 3,3 i gen­nem­snit på ska­la­en (hvor 5 er bedst, i den sid­ste må­ling til nu 2,77, hvil­ket er et sig­ni­fi­kant fald. Helt så galt står det ik­ke til med Mar­gret­he, selv om hun og­så er fal­det fra 4,57, da den var hø­jest sid­ste år og må­lt li­ge ef­ter hen­des 75 års fød­sels­dag. I ok­to­ber faldt det til 4,40 og så til 4,25, som me­nings­må­lin­gen vi­ser i dag.

BT har talt med fle­re eks­per­ter i kom­mu­ni­ka­tion, kon­ge­hu­set og bran­ding om år­sa­gen. Her pe­ger de al­le på, at det er det sid­ste års sa­ger om prins Henrik med ud­ta­lel­ser­ne ved pres­se­mø­det med den hol­land­ske pres­se, hvor Henrik igen brok­ke­de sig over sin mang­len­de kon­ge­sta­tus, mens Mar­gret­he be­k­lemt kig­ge­de ned i gul­vet, in­den hun fik stop­pet ham. Dan­sker­ne har hel­ler ik­ke glemt Hen­riks fra­va­er ved Dron­nin­gens 75 års fød­sels­dag kort tid ef­ter, og slet ik­ke at han da­gen ef­ter den sto­re fest duk­ke­de op på en ra­ste­plads ved Ham­borg, hvor han var på vej til re­kre­a­tion i Ita­li­en. Hel­ler ik­ke hans over­ra­sken­de pen­sio­ne­ring ved års­skif­tet, hvor han ef­ter sin pen­sion har va­e­ret bort­rejst på fe­ri­er i blandt an­det Egyp­ten og på Ma­deira i fle­re uger i tra­ek, mens Dron­nin­gen har pas­set si­ne plig­ter her­hjem­me og i ud­lan­det. ’Et brud på tra­di­tio­nen’ »Det kom­mer ik­ke bag på mig, at han er fal­det i me­nings­må­lin­ger­ne. Det er dels for­di, at si­tu­a­tio­nen om hans pen­sio­ne­ring sta­dig er ufor­løst. Og dels for­di det er et brud på tra­di­tio­nen,« si­ger Jon Bloch Skip­per, hi­sto­ri­ker og eks­pert i kon­ge­hu­set, til BT.

»Det er helt us­a­ed­van­ligt, det han har gang i, og den må­de, det

blev meldt ud på, gri­ber jo ind i he­le pro­ble­ma­tik­ken om hans sta­tus i mo­nar­ki­et.«

Men det kan og­så va­e­re Hen­riks brud med den kon­ge­li­ge tra­di­tion om, at man sa­et­ter ’plig­ten frem­for alt’, der har få­et hans po­pu­la­ri­tet til at da­le. ’Hop­pet fra hol­det’ Su­ne Bang, der er di­rek­tør i Kom­mu­ni­ka­tions­bu­reau­et Kø­ben­havn, si­ger:

»Der er nog­le for­de­le ved at va­e­re med­lem af kon­ge­hu­set, li­ge­som der er ulem­per og for­plig­tel­ser. For der er nog­le fo­re­stil­lin­ger om, at man bli­ver, til man dør. Når de så ik­ke gør det, så bli­ver der re­a­ge­ret lidt me­re hårdt. For li­ge nu va­erds­a­et­ter vi ik­ke, at han er hop­pet fra hol­det.«

Han pe­ger til gen­ga­eld på, at Henrik nok skal få til­gi­vel­se igen. For det er ik­ke me­re end et par år si­den, at prins Henrik var me­get po­pu­la­er hos dan­sker­ne. Blandt an­det for­di, han trod­se­de den kon­ge­li­ge eti­ket­te og tog nog­le ven­ner med ud på Christiania for at se på kunst og gla­de­ligt stil­le­de op til sel­fies med chri­sti­a­nit­ter­ne. Men og­så hans flam­boy­an­te tøjstil og frygt­løs­hed, som da han stor­gri­nen­de blev fo­to­gra­fe­ret med en slan­ge rul­let sam­men på ho­ve­d­et, gik rent ind hos dan­sker­ne. Bli­ver va­erds­at igen »Jeg tror, at når der så er gå­et no­get tid igen, så bli­ver han va­erds­at for at va­e­re ham,« spår Su­ne Bang.

Ge­ne­relt er he­le kon­ge­hu­sets po­pu­la­ri­tet gå­et til­ba­ge. Kron­prin­ses­se Mary, der igen top­per li­sten med 4,49 i gen­nem­snit, er fal­det fra 4,63, da den var hø­jest i ok­to­ber. Fre­de­rik er num­mer to med 4,39, men og­så han er fal­det fra 4,54 – og­så i ok­to­ber sid­ste år. Prin­ses­se Ma­rie ind­ta­ger fjer­de­plad­sen med 3,55, det er et fald fra 3,76 i ok­to­ber. Ef­ter hen­de kom­mer prins Jo­a­chim med 3,25. Han er fal­det fra 3,41 i ok­to­ber, hvor han lå hø­jest. I bun­den ran­ge­rer prins Henrik med 2,77.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.