Lys i mør­ket for Mar­gret­he

BT - - NYHEDER -

HÅB FOR­U­DE Selv om me­nings­må­lin­gen vi­ser, at kon­ge­fa­mi­li­ens po­pu­la­ri­tet er gå­et til­ba­ge, så har 15 pct. al­li­ge­vel få­et me­re var­me fø­lel­ser for Mar­gret­he, ef­ter hun er ble­vet ale­ne på po­sten. He­le 80 pct. af dan­sker­ne vur­de­rer sta­dig, at den 76-åri­ge mo­nark ind­sats for at re­pra­e­sen­te­re Dan­mark er god. Mens 15 pro­cent si­ger, at de­res syn på Mar­gret­he er ble­vet ’me­re’ el­ler ’lidt me­re po­si­tivt’, ef­ter Henrik er gå­et på pen­sion. Det er der, ef­ter Jon Bloch Skip­pers me­ning, en grund til:

»Dron­nin­gens far, kong Fre­de­rik IX, sag­de al­tid til de tre prin­ses­ser: Husk at smi­le og vin­ke. Det skal de kon­ge­li­ge sta­dig. Men det er ik­ke nok i 2016. Der skal va­e­re no­get sub­stans i rol­len. De skal le­ve­re på nog­le punk­ter og be­ska­ef­ti­ge sig med nog­le ting, som be­folk­nin­gen kan iden­ti­fi­ce­re sig med. Og så skal de ita­lesa­et­te, at de er der, til de fal­der af pin­den. At de gør en ind­sats for lan­det og ta­ler om ’vi og fa­el­les­skab’. De skal gø­re sig fortjent til de­res løn, som al­le an­dre. Det kan man ik­ke si­ge, at prins­ge­ma­len gør, når han er gå­et på pen­sion og sta­dig ha­e­ver apa­na­ge,« ly­der det fra kon­ge­hu­s­eks­per­ten. ’Vi el­sker hen­de jo vildt’ At dron­ning Mar­gret­he er ved at gen­vin­de sin po­pu­la­ri­tet, over­ra­sker ik­ke kom­mu­ni­ka­tions­eks­per­ten Su­ne Bang: »Det har at gø­re med Dron­nin­gens hand­le­kraft. Vi el­sker hen­de jo helt vildt. Og det er rart at se hen­de tra­e­de i ka­rak­ter og sta­dig le­de og fø­re vi­de­re. Igen vir­ker hun cool. Hun hol­der den helt fi­ne ba­lan­ce med ik­ke at gå fuld­sta­en­dig af­vi­sen­de ud, men i ste­det går lidt ind over det og bak­ker op om hans per­son­li­ge øn­sker. Det af­tvin­ger da respekt, for det er jo li­ge nøj­ag­tig, hvad en ko­ne el­ler mand skal gø­re.« Det har at gø­re med Dron­nin­gens hand­le­kraft. Vi el­sker hen­de jo helt vildt

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.