DR-pro­fil bli­ver ny va­ert på TV Avi­sen

BT - - NYHEDER -

Den tid­li­ge­re po­li­ti­ske re­dak­tør på Dan­marks Ra­dio og nu­va­e­ren­de po­li­ti­ske kor­re­spon­dent og va­ert på pro­gram­met ’Langt fra Bor­gen’ Ask Ro­strup skal va­e­re ny fast va­ert på Dan­marks mest se­te nyheds­pro­gram TV Avi­sen. Det op­ly­ser DR på dr.dk.

»Vi er me­get gla­de for, at Ask nu bli­ver en fast del af va­erts­hol­det,« si­ger re­dak­tions­chef Jo­han Eng­bo fra TV Avi­sen.

Der­med gør han po­pu­la­e­re va­er­ter som Kå­re Qu­ist og Kim Bild­søe Las­sen sel­skab, og det ser ka­na­len frem til.

»Stu­di­e­va­er­ter­ne på TV Avi­sen er blandt an­det ken­de­teg­ne­de ved at va­e­re ham­ren­de dyg­ti­ge jour­na­li­ster og for­mid­le­re. Det er net­op nog­le af Ask Ro­strups sto­re kva­li­te­ter, så jeg er helt sik­ker på, at han vil pas­se per­fekt ind på hol­det.«

Det be­ty­der dog ik­ke et far­vel til va­ert­ska­bet på det po­li­ti­ske ma­ga­sin ’Langt fra Bor­gen’, som han vil fort­sa­et­te som va­ert for.

Ask Ro­strup har tid­li­ge­re va­e­ret po­li­tisk re­dak­tør på DR, men over­gav den tjans til tid­li­ge­re Ber­ling­s­ke-jour­na­list Uf­fe Tang i 2012 og har i ste­det fun­ge­ret som va­ert, kom­men­ta­tor og po­li­tisk kor­re­spon­dent. Den 50-år­ri­ge jour­na­list vil og­så fort­sa­et­te som va­ert ved stør­re po­li­ti­ske be­gi­ven­he­der.

Hvor­når han før­ste gang to­ner frem på ska­er­men som va­ert for TV Avi­sen, er end­nu ukendt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.