Ter­ror-til­talt kald­te dom­mer ’na­zist­lu­der’

BT - - NYHEDER -

BAL­LA­DE I RET­TEN ver­balt amok. End ik­ke hans for­sva­rer Jes­per Storm Thy­ge­sen, som for­søg­te at glat­te ud med, at hans kli­ent blot smi­le­de til ka­e­re­sten, kun­ne red­de ham.

I ste­det skød Ma­h­moud Ra­bea op af sto­len og send­te en by­ge af ukvem­sord ef­ter bå­de det dan­ske rets­sy­stem og dom­me­ren. Hun var en ‘na­zist­lu­der’ og en ’so’, sag­de han, in­den han af­slut­te­de sin sva­da med:

»Hun kan fuck­ing sut­te min om­skå­re­de pik.«

Der­på for­lod han sa­len om­gi­vet af be­tjen­te. Hans for­svar­sad­vo­kat Jes­per Storm Thy­ge­sen for­søg­te ef­ter­føl­gen­de at for­kla­re, hvad der fo­re­gik i ho­ve­d­et på ham.

»Det hand­ler ik­ke om, at han vil pro­vo­ke­re, men om fru­stra­tio­ner, som ho­ber sig op. Hans ka­e­re­ste sid­der på til­sku­er­plad­ser­ne, og der­for bli­ver det me­get fø­lel­ses­la­det for ham, når han får at vi­de, at han ik­ke må kom­mu­ni­ke­re med hen­de,« si­ger for­svar­sad­vo­ka­ten til BT. Den ae­ld­ste på ba­en­ken Den 31-åri­ge Ma­h­moud Ra­bea er den ae­ld­ste af de i alt fi­re ter­r­or­til­tal­te ma­end, som sid­der baenket i Kø­ben­havns By­ret i dis­se må­ne­der. Han er mista­enkt for at ha­ve as­si­ste­ret Omar El-Hus­se­in på ter­r­or­da­gen 14. fe­bru­ar sid­ste år, for­di han iføl­ge an­kla­ge­myn­dig­he­den for­sy­ne­de Omar El-Hus­se­in med den ta­ske, han bar un­der an­gre­bet ved sy­na­go­gen.

Nu ri­si­ke­rer han vel og­så en til­ta­le for for­na­er­men­de ta­le mod tje­ne­ste­mand i funk­tion?

»Det gør han, ja, men hvis det sker, så vil jeg me­ne, at rets­for­man­den får et ha­bi­li­tets­pro­blem,« si­ger for­svar­sad­vo­ka­ten med hen­vis­ning til, at dom­me­ren i så fald ik­ke vil­le kun­ne ta­ge stil­ling til en til­talt, som hun selv har en sag kø­ren­de imod. Skal gif­tes til som­mer Un­der sa­gens før­ste rets­mø­de kom det frem, at Ma­h­moud Ra­bea ik­ke var re­li­gi­øs, men til som­mer skal gif­tes med en ’kri­sten pi­ge fra Spa­ni­en’. En mørk, krøl­hå­ret kvin­de, som han fle­re gan­ge har smilet til og ka­stet blik­ke ef­ter på til­hø­rer­ra­ek­ker­ne, og den kom­mu­ni­ka­tion fik dom­me­ren alt­så nok af i går.

»Han har sid­det fa­engs­let i 14 må­ne­der med be­søgs­kon­trol og kun set sin ka­e­re­ste en halv ti­me til en ti­me om ugen. Se­ne­st er han ble­vet flyt­tet fra Po­li­ti­går­dens Fa­engsel til Ny­borg, så han får ik­ke so­vet me­get, in­den han skal op og af sted i ret­ten. Sum­men af det he­le gjor­de, at han kog­te over,« si­ger Jes­per Storm Thy­ge­sen.

For­ri­ge rets­mø­de blev og­så af­brudt før tid, for­di Ma­h­moud Ra­bea ik­ke kun­ne hol­de sin mund. Han kald­te ankla­ge­ren ’blon­die’ og råb­te til dom­me­ren, at han hav­de en mo­bil­te­le­fon i fa­engs­let, som han men­te var pla­ce­ret af po­li­ti­et.

»Han op­fat­ter det som en me­get po­li­tisk sag, som han ser som af­gjort på for­hånd, og det fru­stre­rer ham,« si­ger Jes­per Storm Thy­ge­sen.

I går gik den ik­ke la­en­ge­re. Han fik en sid­ste chan­ce, som dom­me­ren sag­de, men han valg­te ik­ke at ta­ge den og for­lod sa­len. På mandag kan han få af­løb for si­ne fru­stra­tio­ner, når han skal af­hø­res.

»An­kla­ge­myn­dig­he­den me­ner, at hans for­kla­ring ta­ger en dag, men han har me­get, han ger­ne vil ud med, hvis han får lov, så det kom­mer må­ske til at ta­ge to,« for­ud­ser hans for­svar­sad­vo­kat.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.