Dan­sker på magt­fuld li­ste

BT - - NYHEDER -

IND­FLY­DEL­SE No­vozy­mes di­rek­tør kan for­an­dre ver­den, me­ner For­bes, der har sat ham i fint sel­skab med blandt an­dre Mark Zuck­er­berg. Den dan­ske top­chef i en­zymvirk­som­he­den No­vozy­mes Pe­der Holk Ni­el­sen er kom­met på For­bes li­ste over ’Glo­bal Ga­me Chan­gers’. Li­sten sam­ler fir­ma­er og per­so­ner, der kan for­an­dre ver­den og li­vet for mil­li­ar­der af men­ne­sker. For at gø­re sig fortjent til en pla­ce­ring på li­sten skal man va­e­re in­nova­tiv, og virk­som­he­den skal ha­ve løs­nin­ger, der kan gø­re en af­gø­ren­de for­skel i ver­den.

»Det er helt fan­ta­stisk at kom­me med på så­dan en li­ste her, og det slår fast, at vi har løs­nin­ger, der kan for­an­dre frem­ti­den,« si­ger Pe­der Holk Ni­el­seng. På li­sten er og­så pro­mi­nen­te nav­ne som Ja­ck Ma, Re­ed Ha­stings, Tra­vis Ka­la­ni­ck, Elon Musk og Mark Zuck­er­berg.

No­vozy­mes bi­o­tek­no­lo­gi­ske løs­nin­ger kan re­du­ce­re bru­gen af oli­en og ke­mi­ka­li­er og spa­rer sam­ti­dig ener­gi, når de bru­ges i in­du­stri­el­le pro­ces­ser.

En­zy­mer brugt i va­ske­mid­del er en kendt løs­ning, men No­vozy­mes’ en­zy­mer bru­ges og­så i et hav af an­dre in­du­stri­er.

No­vozy­mes, der har ho­ved­kvar­ter i Bags­va­erd, har me­re end 6.000 me­d­ar­bej­de­re over he­le ver­den.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.