SF: Ar­vin­ger skal be­ta­le til le­di­ge

BT - - NYHEDER -

Be­ka­em­pel­se af ulig­hed er helt af­gø­ren­de for at sik­re, at al­le børn får mu­lig­hed for at ud­le­ve de­res drøm­me, me­ner SF og lan­ce­rer med den be­grun­del­se et ud­spil om net­op øko­no­misk ulig­hed un­der sit lands­mø­de.

Kon­kret vil SF for­bed­re de så­kald­te res­sour­ce­for­løb, der skal hja­el­pe før­tids­pen­sio­ni­ster. Par­ti­et vil og­så sa­et­te pen­ge af til at hja­el­pe ar­bejds­lø­se med psy­ki­ske pro­ble­mer.

»Der er nog­le i sam­fun­det, der er ble­vet uri­me­ligt hårdt ramt se­ne­ste år. Vi kan se, at de res­sour­ce­for­løb, der er la­vet, be­ty­der, at de men­ne­sker, der er sy­ge og på kon­tant­hja­elp, bli­ver pres­set,« si­ger SF-for­mand Pia Ol­sen Dyhr.

Alt i alt har SF reg­net sig frem til, at for­sla­ge­ne vil ko­ste om­kring en mil­li­ard kro­ner. De pen­ge skal hen­tes hos per­so­ner, der ar­ver virk­som­he­der fra de­res fa­mi­lie­med­lem­mer.

SF vil nem­lig ge­nind­fø­re de bo- og ga­ve­af­gif­ter for ge­ne­ra­tions­skif­te i virk­som­he­der, som Ven­stre-re­ge­rin­gen med støt­te fra de bor­ger­li­ge par­ti­er lem­pe­de med fi­nans­lo­ven for 2016.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.