For­døm­mer kløft mel­lem rig og fat­tig

BT - - NYHEDER -

Den ame­ri­kan­ske pra­esi­dent­kan­di­dat Ber­nie San­ders for­døm­mer den umoral­ske kløft mel­lem ver­dens ri­ge og fat­ti­ge. Det sag­de han på et pres­se­mø­de i går i Va­ti­ka­net, hvor han del­ta­ger i en kon­fe­ren­ce om so­ci­al ret­fa­er­dig­hed.

Sam­ti­dig be­ma­er­ker San­ders, at han me­ner, at kløf­ten mel­lem de to grup­per er stør­re i dag, end den var for 100 år si­den. »I 2016 har den ri­ge­ste ene pro­cent af be­folk­nin­gen på den­ne pla­net en stør­re for­mue end de re­ste­ren­de 99 pro­cent til­sam­men, sag­de han.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.