Uhy­re dyrt uhy­re

BT - - NYHEDER - In­ver­ness Glas­gow Edin­burgh

SAND­HE­DEN OM NESSIE he­le ver­den, der hvert år boo­ster den skot­ske øko­no­mi med iføl­ge Sky News om­kring 600 mio. kr.

Den igang­va­e­ren­de un­der­sø­gel­se, der går un­der nav­net ’Ope­ra­tion Gro­und­t­ruth’, blev sat i va­erk, ef­ter en pen­sio­ne­ret fi­sker tid­li­ge­re i år sag­de, at han hav­de op­da­get en dyb spra­ek­ke i sø­bun­den, der var stor nok til at hu­se det be­røm­te Loch Ness-mon­ster.

Re­sul­ta­ter fra søg­nin­gen, hvor der bli­ver brugt en so­nar, som scan­ner og kort­la­eg­ger sø­bun­den, af­kra­ef­ter dog, at spra­ek­ken - den så­kald­te ’Nessie grøft’ - er der.

»Desva­er­re er grøf­ten der ik­ke,« si­ger Adri­an Shine til Sky News.

På trods af ri­si­ko­en for at det kan gå ud over den skotsk­ter­ne­de pen­ge­pung, hvis myten om Loch Nes­suhy­ret af­li­ves, bli­ver un­der­sø­gel­ser­ne ud­over The Loch Ness Pro­ject støt­tet af turi­stor­ga­ni­sa­tio­nen Vi­sitScot­land. Der har al­tid va­e­re mystik »Uan­set hvad un­der­sø­gel­sen af­slø­rer, vil der al­tid va­e­re en form for mystik, isa­er det ukend­te om hvad der i vir­ke­lig­he­den fin­des i Loch Ness,« si- ger Malcolm Roug­he­ad, der er øver­ste chef i Vi­sitScot­land, til BBC.

Sigt­bar­he­den i den ver­den­skend­te sø er ut­ro­lig lav i for­hold til an­dre bri­ti­ske sø­er. For­sker­ne er der­for end­nu ik­ke fa­er­di­ge med at scan­ne he­le sø­en, der iføl­ge Adri­an Shine er 230 me­ter dyb.

Selv­om der end­nu ik­ke er fun­det no­get søuhy­re, be­ty­der det ik­ke, at fang­sten er ude­ble­vet to­talt. Un­der­vands­ro­bot­ten ’Mu­nin’, der nor­malt bli­ver brugt til at le­de ef­ter nedstyr­te­de fly, har ind­til vi­de­re fun­det et mon­ster fra en gam­mel film om Loch Ness-uhy­ret.

Loch Ness-uhy­rets gem­me­ste­der

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.