Ha­ven kan red­de dit liv

BT - - NYHEDER -

GRØNT GØR GODT Har­vard Uni­ver­si­ty, at folk, der er ud­pra­e­ge­de ha­ve­men­ne­sker, el­ler har me­get grønt om­kring sig, har min­dre ri­si­ko for at dø af syg­dom. Un­der­sø­gel­sen, som er fo­re­ta­get blandt 100.000 kvin­de­li­ge sy­geple­jer­sker i USA i pe­ri­o­den 2000-2008, vi­ser, at de kvin­der, der bor i na­er­he­den af me­get grøn­ne om­rå­der, har 34 pro­cent la­ve­re ri­si­ko for at dø af luft­vejs­syg­dom­me, end kvin­der, der ik­ke har sa­er­ligt me­get grønt om­kring sig. Det skyl­des blandt an­det et bed­re men­talt hel­bred, so­ci­alt en­ga­ge­ment, me­re fy­sisk ak­ti­vi­tet og min­dre luft­foru­re­ning.

Re­sul­ta­tet er kom­met no­get bag un­der­sø­gel­sens for­ske­re, der først nu ot­te år ef­ter, har gra­vet sig ned i ma­te­ri­a­let:

»Vi var over­ra­sket over at ob­ser­ve­re så sto­re sam­men­ha­en­ge mel­lem øget ud­sa­et­tel­se for grønt og la­ve­re dø­de­lig­hed,« si­ger for­sker ved Har­vard Chan School Pe­ter Ja­mes til The In­de­pen­dent. Sund i ko­lo­ni­ha­ven I ko­lo­ni­ha­ven Ven­ne­lyst på Ama­ger i Kø­ben­havn er 55-åri­ge Lo­ne Me­jen­borg Sø­ren­sen nu ik­ke så over­ra­sket. Hun er helt be­vidst om, at hun le­ver sun­de­re, når hun er i ko­lo­ni­ha­ven, for­kla­rer hun til BT:

»Det ska­ber en enorm livs­gla­e­de at va­e­re her. Jeg li­der lidt un­der en form for vin­ter­de­pres­sion i de må­ne­der, der er mørkt uden­for, så det er fan­ta­stisk at kom­me her­ud og få jord un­der neg­le­ne. Jeg bli­ver sim­pelt­hen me­re glad.«

Lo­ne Me­jen­borg Sø­ren­sen bor til hver­dag i et so­ci­alt bo­lig­byg­ge­ri i Hvi­d­ov­re - uden en ha­ve.

Den nye forsk­ning fra Har­vard vi­ser og­så, at der er 13 pro­cent la-

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.