Pi­ger drop­per hpv-vac­ci­nen

BT - - NYHEDER -

NEJ TAK De 12-åri­ge pi­ger i Dan­mark si­ger i stort tal nej tak til at la­de sig hpv-vac­ci­ne­re, vi­ser nye tal fra Sta­tens Se­rum In­sti­tut. Det skri­ver net­a­vi­sen Al­tin­get. Kun 27 pro­cent af de 12-åri­ge pi­ger har valgt at bli­ve vac­ci­ne­ret med hpv-vac­ci­nen i 2015 og årets før­ste må­ne­der af 2016. Der­med fort­sa­et­ter de se­ne­ste års fald i vac­ci­na­tion­s­til­slut­nin­gen til hpv-vac­ci­nen på de en­kel­te fød­selsår­gan­ge.

Og man skal kun tre år­gan­ge til­ba­ge, før 90 pro­cent af pi­ger­ne i de en­kel­te år­gan­ge har få­et de­res før­ste stik mod vac­ci­nen, vi­ser op­gø­rel­sen.

Hos Sund­heds­sty­rel­sen, der har an­sva­ret for det of­fent­li­ge vac­ci­na­tions­pro­gram, ser man med stor al­vor på ud­vik­lin­gen.

»Det er be­kym­ren­de lavt. Og der er ta­le om en vac­ci­ne, som kan for­hin­dre en po­ten­ti­elt dø­de­lig kra­eft­syg­dom,« si­ger over­la­e­ge i Sund­heds­sty­rel­sen Bo­let­te Sø­borg til Al­tin­get.

Hun hen­vi­ser til, at hpv-vac­ci­nen be­skyt­ter pi­ger­ne mod en stor del af de hpv-ty­per, der kan ud­vik­le sig til liv­mo­der­hals­kra­eft.

Den­ne syg­dom ko­ster hvert år 100 kvin­der li­vet, og langt fle­re kvin­der må le­ve med livslan­ge og al­vor­li­ge ef­ter­virk­nin­ger af kra­eft­be­hand­lin­gen for at over­le­ve liv­mo­der­hals­kra­eft.

Fra tid­li­ge­re år ved man gan­ske vist, at vac­ci­na­tions­an­de­len på 27 pro­cent vil sti­ge, for­di en del af pi­ger­ne først bli­ver vac­ci­ne­ret i det føl­gen­de år.

Men i en iden­tisk op­gø­rel­se på sam­me tids­punkt sid­ste år med den fo­re­gå­en­de år­gang var 49 vac­ci­ne­ret, alt­så na­e­sten dob­belt så man­ge.

I 2016 er vac­ci­na­tion­s­til­slut­nin­gen i årets før­ste tre må­ne­der kun ste­get tre pro­cent­po­int fra 24 til de nu­va­e­ren­de 27 pro­cent. Sop­hie Løh­de: AE­r­ger­ligt Blandt an­det der­for an­ser man det i Sund­heds­sty­rel­sen for ure­a­li­stisk, at vac­ci­na­tions­an­de­len for de 12-åri­ge pi­ger af sig selv hur­tigt sti­ger til 80 til 90 pro­cent, som den var tid­li­ge­re.

Sund­heds­mi­ni­ster Sop­hie Løh­de (V) ae­r­grer sig og­så over den fal­den­de vac­ci­na­tion­s­til­slut­ning.

»Og selv om jeg har for­stå­el­se for, at man kan va­e­re be­kym­ret for, om vac­ci­nen gi­ver bi­virk­nin­ger, så er jeg ae­r­ger­lig over, at man­ge pi­ger ik­ke ta­ger imod til­bud­det. Vi skal hu­ske på, at liv­mo­der­hals­kra­eft er en, der ko­ster man­ge kvin­der li­vet hvert år,« si­ger Sop­hie Løh­de til Al­tin­get.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.