An­tal­let af volds­an­mel­del­ser er ste­get

BT - - NYHEDER -

Der er sket en mar­kant stig­ning i an­tal­let af an­mel­del­ser af vold i de før­ste tre må­ne­der af 2016. Det vi­ser nye tal fra Dan­marks Sta­ti­stik.

Sam­let er der ta­le om 5088 an­mel­del­ser i før­ste kvar­tal, en stig­ning på 24 pro­cent i for­hold til sam­me pe­ri­o­de i 2015.

»An­tal­let lig­ger nu hø­je­re end i an­det kvar­tal 2006, der el­lers har va­e­ret det hø­je­ste, si­den Dan­marks Sta­ti­stik be­gynd­te at sa­e­son­kor­ri­ge­re tal­le­ne i 1995,« skri­ver Dan­marks Sta­ti­stik.

An­tal­let af volds­an­mel­del­ser lå la­vest i slut­nin­gen af 2012, hvor det lå om­kring 3800. Frem til tred­je kvar­tal 2015 lå no­gen­lun­de det sta­bilt om­kring 4000, men er si­den ok­to­ber 2015 be­gyndt at sti­ge kraf­tigt.

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.