’ ’

BT - - DEBAT -

se, hvor FC Kø­ben­havn vil hen, men de ta­ger ik­ke fat i roden af pro­ble­met.

Det er Det er en lil­le grup­pe, som la­ve­de bal­la­de ef­ter den sid­ste kamp. De

uhel­digt, skal straf­fes. Men nu straf­fer man

hvis FCK er med al­le Brønd­by­fans ved at si­ge, at in­gen må ha­ve no­get med. På den må­de

til at skub­be bli­ver det en kol­lek­tiv straf. In­den for fan­mil­jø­et bli­ver kol­lek­ti­ve straf­fe al­tid den ne­ga­ti­ve mod­ta­get ne­ga­tivt, for­di der er man­ge

hold­ning frem men­ne­sker, der la­eg­ger me­get tid og ener­gi i at ska­be en fan­ta­stisk stem­ning og op­bak­ning til de­res hold. Det ska­ber nog­le ne­ga­ti­ve vi­bra­tio­ner, når nog­le fås tos­set­he­der går ud over al­le. På den må­de er det ik­ke i or­den, for så kun­ne vi for­by­de al­ting til fod­bold, når fans bru­ger hja­el­pe­mid­ler­ne til at gå over gra­en­sen.

JEG KAN GODT

mas­se fru­stra­tion hos fan­se­ne, at de plud­se­lig ik­ke må med­brin­ge de­res re­me­di­er. Og hvis der er no­get, vi ik­ke øn­sker, er det at op­byg­ge en fru­stra­tion hos fan­se­ne. Jeg si­ger ik­ke, at det gi­ver bal­la­de, men det er gro­bun­den for det. Og det er uhel­digt, hvis FC Kø­ben­havn er med til at skub­be den ne­ga­ti­ve hold­ning frem.

DET SKA­BER EN

gå til en fod­bold­kamp i sik­ker­hed og ha­ve en god op­le­vel­se. Hvis vi fø­ler, at der er gen­stan­de, der ud­gør en ri­si­ko i den sam­men­ha­eng, så er vi nødt til at hand­le ud fra det. Hvis Brønd­by­fans ik­ke hav­de ka­stet med for­skel­li­ge gen­stan­de i sid­ste kamp, hav­de det va­e­ret et an­det sce­na­rie, og vi hav­de nok ik­ke ta­enkt gen­stan­de­ne som en stor ri­si­ko, som vi gør nu. Men det er sva­ert at sva­re på, hvor­dan ver­den hav­de set ud, hvis no­get ik­ke var sket. Men der skal ik­ke her­ske tvivl om, at vi helst så et der­by på søn­dag med fans fra beg­ge klub­ber.

FOLK SKAL KUN­NE

at af­straf­fe no­gen, der ik­ke har gjort no­get for­kert. Og vi har for­søgt at ind­gå i en di­a­log med Brønd­bys fan­re­pra­e­sen­tan­ter om, hvor­dan vi kun­ne fin­de en løs­ning, så tin­ge­ne kun­ne gå hånd i hånd. Men det er alt­så ik­ke lyk­ke­des.

VI ØN­SKER IK­KE

Newspapers in Danish

Newspapers from Denmark

© PressReader. All rights reserved.